Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:718 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Besvart: 04.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Om lag 180 fartøy er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser. For fartøy over 15 meter gis fritak for merverdiavgift ved utbedringer, vedlikehold og restaurering.
Vil statsråden at flere av våre maritime kulturskatter skal bevares og dermed gi også fartøy under 15 meter den samme muligheten for fritak for mva.?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Av merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 1 følger det at omsetning av en rekke nærmere angitte større skip er fritatt fra merverdiavgiftsplikt. Passasjerskip og lasteskip på minst 15 meter største lengde omfattes av fritaket. Det samme gjelder for ulike spesialskip, eksempelvis skip bestemt for sleping, berging, redning og yrkesmessig fiske. Størrelsesangivelsen er knyttet til sjøfartslovens bestemmelser. Videre er skoleskip, marinefartøy og skip til bruk for forskning og værvarsling fritatt. For disse skipene gjelder imidlertid ikke et krav om 15 meter største lengde. Etter samme lovbestemmelse nr. 2 er også levering av varer og tjenester i forbindelse med reparasjon, vedlikehold mv. fritatt.

Disse bestemmelsene, som med mindre endringer har vært praktisert siden merverdiavgiftssystemet ble innført i 1970, er begrunnet i hensynet til skipsfartens internasjonale stilling. Det avgjørende etter gjeldende regelverk for fartøyenes avgiftsmessige status er derfor skipets beskaffenhet, herunder størrelsen, og den aktuelle bruk.

Etter gjeldende regelverk har det forhold at et skip er underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser i seg selv ingen avgiftsmessig betydning. Det er kun dersom de krav til beskaffenhet og bruk som følger av § 17 første ledd nr. 1 er oppfylt at det foreligger avgiftsfritak.

Det foreligger i dag heller ingen planer om en utvidelse av fritaket.