Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:723 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 07.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Togkaoset i Oslo-området fortsetter, og de reisendes tillit til NSB, Jernbaneverket og samferdselsministeren er kommet på et svært lavt nivå. Verken NSB eller Jernbaneverket opptrer som de serviceetater som de skal være. Det har i de siste dager fremkommet at jernbanenettet i Osloområdet har et stort vedlikeholdsbehov.
Har denne kunnskapen kommet som en overraskelse på statsråden, eller hvor lenge har statsråden visst om dette behovet og hva har statsråden gjort for å iverksette nødvendige tiltak?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har gjennom mange år blitt bevilget for lite midler til vedlikehold av jernbanenettet. Vi har derfor en sårbar situasjon ettersom mange anlegg er svært nedslitte.

Dette er også årsaken til at den sittende regjering har økt bevilgningen til Jernbaneverket over statsbudsjettet, kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold av jernbanenettet, både for 2007 og 2008 ut over det som var planlagt i Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015. Økningen i 2008-budsjettet er blant annet forutsatt benyttet til anlegg i Oslo-området for å redusere forsinkelsestimene i dette nøkkelområdet. Samtidig har JBV i sitt innspill til NTP 2010-2019, oversendt til departementet 17. januar 2008, redegjort nærmere for behovet for et betydelig løft i vedlikeholdsinnsatsen i årene framover. Etaten har i sitt forslag innenfor fastsatte beregningsrammer, prioritert fornyelse av jernbanenettet på bekostning av nyinvesteringer. Når det gjelder størrelsen på planrammer og prioriteringen mellom vedlikehold/fornyelse og investeringer, vil jeg komme tilbake til dette i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2010-2019.

Når det gjelder driftsproblemene for togtrafikken i Oslo-området som er knyttet til Oslo S og Oslo-tunnelen, viser jeg til mitt svar på spørsmål fra representanten Jan Bøhler i Stortingets muntlige spørretime 27. februar 2008 som legges ved til orientering.

Jeg vil ellers påpeke at det er Jernbaneverket gjennom sitt operative ansvar som gjennomfører løpende kontroller og til enhver tid har oversikt over jernbanenettets fysiske tilstand. Etaten må derfor også nødvendigvis ha relativt stor frihet til å prioritere ressurser innenfor gitte bevilgninger til forskjellige typer vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. På grunn av hendelsene med lengre togstopp på Oslo S som følge av driftsproblemene i Oslo-tunnelen så langt i 2008, er det nødvendig å se på mulighetene for å forsere den planlagte innsatsen. Det gjelder både tiltak på kort sikt i 2008 og de langsiktige tiltakene som ligger til grunn for Jernbaneverkets NTP-forslag for perioden 2010-2019.

De hendelsene som har skjedd i det siste, forårsaker store problemer både for de reisende med jernbanen og for framføring av gods. Denne uheldige situasjonen bidrar også til å svekke tilliten til jernbanen som transportform. Jeg er svært opptatt av at det nødvendige fornyelsesarbeidet gjennomføres så raskt som mulig. Departementet har derfor tatt initiativ til at det umiddelbart etableres et prosjekt der Jernbaneverket, i samarbeid med de togselskapene som har størstedelen av trafikken i dette området, kommer fram til tiltak som kan bedre situasjonen på raskest mulig tid. Prosjektet skal rapportere direkte til Samferdselsdepartementet og ledes av deltakere med beslutningsmyndighet hos de involverte virksomheter. Jeg vil sørge for hyppig rapportering og oppfølging av at arbeidet pågår i tråd med formålet med prosjektet.

Jeg tillater meg til slutt å minne om at Fremskrittspartiet i sine alternative budsjetter de siste årene har foreslått å redusere bevilgningene til Jernbaneverkets investeringer, drift og vedlikehold med henholdsvis 1380 (2006), 1500 (2007) og 1500 (2008) millioner kroner i forhold til regjeringens forslag.