Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:724 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Etter Lofaståpningen er fergesambandet Skutvik - Svolvær videreført med en daglig seiling i en prøveperiode på ett år. En samlet opposisjon i Stortinget foreslo to daglige seilinger i sommerhalvåret. KrF er opptatt av at prøveperioden blir en virkelig prøve. En seiling daglig vil føre til så stor avvisning at prøven ikke blir reell. Prøveperioden må utvides til 2 år, med minst 2 daglige seilinger i sommerhalvåret. Korrespondanse med buss må gjenopprettes.
Vil samferdselsministeren bidra til en slik løsning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at det er en stor utfordring å få til tilfredstillende tilbud innenfor de tilgjengelige ressursene for de ferjesamband som er berørt av Lofast. Åpningen av Lofast har ført til behov for styrking av sambandet Bognes-Lødingen, samtidig som trafikkgrunnlaget i sambandet Melbu-Fiskebøl har blitt mindre. Jeg kan derfor ikke tilrå en utvidelse av tilbudet i sambandet Skutvik-Svolvær til to daglige seilinger i sommerhalvåret i prøveperioden. Det foretas en løpende evaluering av opplegget for Skutviksambandet og betjeningen av Skrova under prøveperioden, som det foreløpig er bestemt at skal vare ut 2008. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering når erfaringene om trafikkbevegelsene er kartlagt for 2008.

I opposisjonens forslag i Innst. S. nr. 13 (2007-2008) om to daglige seilinger i Skutviksambandet i sommerhalvåret var det for øvrig forutsatt at kostnadene ved et slikt tilbud skulle dekkes innenfor de tilgjengelige ressurser for de ferjesamband som er berørt av Lofast.

Dersom det kommer en henvendelse fra fylkeskommunen om å redusere tilbudet i andre samband for å styrke tilbudet i Svolvær-Skutvik, vil jeg vurdere det.