Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:726 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 10.03.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Svært mange familieeide bedrifter vil i de kommende årene gjennomføre eierskifte, noe som vanskeliggjøres ved flere særnorske regler.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter med aktivt privat eierskap?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen er opptatt av eierskap i private, familieeide og ikke-familieeide, bedrifter i Norge. Dyktige eiere og ansatte som i samarbeid gjennomfører nødvendige og gode eierskifter og generasjonsskifter, begrenser omstillingskostnadene og legger til rette for verdiskaping og trygge arbeidsplasser. Dette er til beste for den enkelte, familier og samfunnet.

Regjeringen arbeider i dag på flere måter for å legge til rette for gode eierskifter, og vi har tatt flere initiativer som kommer i tillegg til den generelle økonomiske politikken som er avgjørende for verdiskapingen.

Regjeringen har fulgt opp Soria Moria-erklæringen om arveavgift. Arveavgiften på foretak eller foretaksandeler knyttet til eierandeler i små familieforetak kan nå betales rentefritt i av-drag over inntil syv år. Dette innebærer med dagens rentenivå en reduksjon i arveavgiften med om lag 10 prosent.

I skatte- og avgiftsproposisjonen for 2007–2008 heter det at ”Regjeringen mener det er behov for å forbedre arveavgiften”. Det arbeides nå med å ajourføre statistikken på arveområdet, slik at beslutningsgrunnlaget for mulige endringer skal bli bedre. Arvegiftsutvalget fremmet en rekke forslag i NOU 2000:9 Arveavgift. Regjeringen vil arbeide videre med arveavgiften, med sikte på at forslag om forbedringer kan vurderes i budsjettet for 2009.

Regjeringen arbeider for å tilpasse gebyrene til retningslinjene for gebyr- og avgifts-finansiering, og gebyrene er redusert i budsjettet for 2008. Vi arbeider også for å forenkle og derigjennom redusere næringslivets kostnader ved å etterleve regelverk, og i 2007 brukte norsk næringsliv 137 årsverk mindre enn året før på å fylle ut statlige skjema. Nedgangen tilskrives først og fremst økt bruk av elektronisk innrapportering, og det viser at satsingen på Altinn er riktig.

Regjeringen har gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Ordningen styrker mulighetene for videreføring av virksomhet gjennom eierskifte og etablering og utvikling av virksomhet i disse områdene.

Regjeringen fører en forutsigbar økonomisk politikk for gode generelle rammevilkår. Vi viderefører samarbeidslinjen, og vi fører en ansvarlig økonomisk politikk. Dette bidrar til en god utvikling i lønninger, priser, rente, valutakurs, og et inkluderende arbeidsliv. Dette og en aktiv næringspolitikk gjennom virkemiddelapparatet – Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet – bidrar til kunnskap, kompetanse, nettverk og kapital til dem som frambringer lønnsomme ideer til etablering og utvikling av virksomhet. Det støtter opp om og bidrar til entreprenørskap, innovasjon og omstilling og derigjennom til verdiskaping og trygge og gode arbeidsplasser.

Nærings- og handelsdepartementet vurderer å sette i gang en utredning for å kartlegge omfanget av og eventuelle problemer knyttet til eierskifte. Jeg har tatt sikte på at utredningen kan gjennomføres i løpet av 2008.