Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:727 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 07.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren oppdatere og bedre regelverket for norsk fondsbransje slik at denne bransjen kan hevde seg internasjonalt og bli en større eksportnæring for Norge?

Begrunnelse

Ca. 1,4 millioner nordmenn har andeler i aksjefond, og fast spareavtale i aksjefond er en sterkt voksende spareform. Bare de siste fire år har norsk fondsbransje hatt en snittvekst på 30 prosent, og forvalter totalt 410 milliarder kroner. 142 milliarder kroner fra norske personkunder, 224 milliarder kroner for norske institusjonskunder og 44 milliarder kroner for utenlandske kunder (eksport).
Det er viktig med oppdatert regelverksutvikling fordi man bør stimulere til å bedre konkurransen i det norske sparemarkedet. Sterkt investorbeskyttende verdipapirfond må kunne hevde seg i konkurransen fra andre spareprodukter i det norske sparemarkedet.
Finanskomiteen var 26. februar 2008 i møte med Verdipapirfondenes forening. De hadde et ønske om å videreutvikle norsk fondsbransje som eksportnæring fra norsk jurisdiksjon. De kunne fortelle at noen få land konkurrerer hardere enn resten. Økende jurisdiksjonskonkurranse har medført jurisdiksjonslekkasje til de land som har politiske målsetinger om konkurransedyktig regelverk for UCITS-fond. Blant annet viser det seg at Irland og Luxembourg er i toppsjiktet her. Forvaltningskapital per 31.12.06 i Irland og Luxembourg 2 490 mrd Euro (39%), mens Europa for øvrig 3 870 mrd Euro (61%).
Norsk fondsbransje trenger oppdatert norsk regelverksutvikling for å kunne videreutvikle virksomheten under norsk flagg.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utviklingen i finansmarkedet, og den økte betydningen finansmarkedet har for husholdningene og foretakene, skaper stadig nye og mer omfattende behov for regulering. Departementet legger generelt vekt på å ha et velutviklet og hensiktsmessig regelverk på hele finansmarkedsområdet. Det har vært en meget omfattende produksjon av nytt regelverk på finansmarkedet de senere år, bl.a. som følge av utviklingen i EØS-regelverket. Norske verdipapirfond er underlagt regler som i hovedsak følger EØS-regelverket, som svarer til EUs såkalte UCITS-direktiv fra 1985 med senere endringer.

Reglene for forvalterregistrering av andelseiere i verdipapirfond ble endret i 2006 for å gjøre det lettere for norske forvaltningsselskaper å selge fondsandeler i utlandet. Reglene om differensiering av forvaltningsgodtgjørelse ble endret i desember 2007. Jeg vil om kort tid legge fram forslag til lovgivning som åpner for etablering av såkalte spesialfond. Et utkast til lovregler om fusjon av verdipapirfond er på høring. Alle disse regelprosessene imøtekommer ønsker fra fondsbransjen.

Stortinget ga som kjent tirsdag 4. mars samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktiv 2007/17/EF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond). Finansdepartementet har i brev 3. mars bedt Kredittilsynet vurdere, og utarbeide utkast til, nødvendige regelendringer for å gjennomføre disse nye EØS-forpliktelsene.

Departementet ga i januar i år Kredittilsynet i oppdrag å vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til forbedring av konkurransen og effektiviteten i det norske verdipapirfondsmarkedet. Jeg venter å få en redegjørelse om dette i løpet av våren 2008. Det er i denne sammenheng bl.a. viktig å vurdere informasjon fra fondsanalysebyrået Morningstar som tyder på at norske fondsforvaltere tar relativt høy godtgjørelse sammenlignet med avkastningen i fondene, jf. oppslag i Aftenposten 18. februar 2008. Det er viktig at ikke bransjen selv priser seg ut av det norske sparemarkedet eller hindrer ”eksport” av andeler i norske verdipapirfond ved å ta for høye priser sammenlignet med konkurrenter i andre land.

Finansdepartementet ønsker å legge til rette for at vi i Norge skal ha en konkurransedyktig fondsbransje, og at denne bransjen skal bidra til konkurranse på sparemarkedet. Departementet har også invitert til, og legger vekt på å ha, en konstruktiv dialog med Verdipapirfondenes Forening.

Etter min mening er for øvrig gode økonomiske tider i Norge, og en balansert økonomisk utvikling som gir grunnlag for finanssparing, viktige rammebetingelser for norske fondsforvaltningsmiljøer. Veksten i den norske fondsbransjen de senere år, som det opplyses om i spørsmålet, tyder på at norske fondsforvaltere har gode rammebetingelser.