Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:728 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva viser statsråden til når hun vil satse på forskning og høyere utdanning i nord når Regjeringen ikke viser vilje til å øke bevilgningene til universiteter og høyskoler?

Begrunnelse

Ifølge Nordlys 25. februar ønsker ministeren for forskning og høyere utdanning å kjempe for mest mulig midler til forskning og utdanning i nord. Det ble varslet i en tale til årsmøtet i Troms SV.
Imidlertid har hvileskjæret innenfor høyere utdanning i budsjettet for 2007 og 2008 ført til dramatiske kutt blant annet i Universitetet i Tromsøs budsjett for 2008. Universitetsrektor Jarle Aarbakke varsler kutt på 40 millioner kroner i budsjettet for 2008 i henhold til NRK 08.12.2007. Han sier videre at det trengs mer penger for å opprettholde driften.
Universitetene og høyskolene er av de viktigste institusjonene for forskning og høyere utdanning, og vi vet at også Nord-Norge trenger et robust universitet og høyskoler for å klare å ligge i front på forskning og utvikling. Denne regjeringen har imidlertid svekket forskning og høyere utdanning ved å kutte i bevilgningene til universitetene og høyskolene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til brev datert 25. februar 2008 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Anders Anundsen vedrørende satsing på forskning og høyere utdanning i nord.

Bevilgningene til høyere utdanning og forskning har hatt en vekst i statsbudsjettet for 2008. I 2008 øker de samlede forskningsbevilgningene med nær 1,2 milliarder kroner til totalt 17,8 milliarder kroner. Dette er en realvekst på om lag 3 prosent. I tillegg økte Fondet for forskning og nyskaping med 6 milliarder kroner til 66 milliarder kroner. Bevilgningene til universitets- og høgskolesektoren økte med om lag 1,3 milliarder kroner, noe som er en realvekst på om lag 2 prosent.

Regjeringen har ambisiøse mål på utdannings- og forskningsfeltet. Jeg vil jobbe for å ha et utdanningssystem og en forskningssektor som gjør oss i stand til å løse de utfordringene vi står overfor som samfunn. En helt avgjørende faktor er at vi har tilstrekkelig antall forskere. I 2008 er det derfor bevilget midler til 350 nye stipendiatstillinger og vi har etablert en ordning med nasjonale forskerskoler. Videre er det bevilget midler til utstyr og en satsing på universitetsmuseene.

Stortinget vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2007 en reduksjon i bevilgningene til Universitetet i Tromsø med 22,7 millioner kroner som del av budsjettreduksjonen for universiteter og høyskoler. I 2008 er det vedtatt en samlet økning på ca 87,7 mill kroner for Universitetet i Tromsø. Dette tilsvarer en nominell vekst på ca 7,7 pst og en realvekst på om lag 3,4 pst. Veksten er knyttet til bl.a. universitetsmuseene, studieplasser og oppbygging av ny odontologiutdanning. Universiteter og høyskoler er akademiske institusjoner med en sterk autonomi. Det betyr at de selv bestemmer intern fordeling av ressurser, intern organisering, faglig innhold i studiene og lignende. At Universitetet i Tromsø nå varsler et kutt på 40 millioner kroner må sees i denne sammenheng.

Regjeringen har igangsatt en rekke tiltak som støtter opp under Nordområdestrategien.

Det foreligger ikke en fullstendig oversikt over all nordområderelevant forskning, men

Norges forskningsråd anslår at om lag 510 millioner kroner av midlene som kanaliseres gjennom Forskningsrådet gikk til nordområderelevant forskning i 2007. Polarforskningen har fått et løft fra og med 2007, med en bevilgning på over 320 millioner kroner over 4 år til norsk deltakelse i Det internasjonale polaråret. Det har blitt gjort store investeringer i infrastruktur på Svalbard de siste årene. For å styrke bruken av denne, bevilges det bl.a. midler til stipender for å dekke merkostnader ved forskning på Svalbard gjennom Norges forskningsråd, 1,7 millioner kroner for 2008. Hva gjelder den totale bevilgningen til forskning på Svalbard gjennom Forskningsrådet, er rådet i ferd med å kartlegge denne og vil ha en oversikt klar i løpet av de neste månedene.

For å fremme samarbeid og styrke satsingen på energirelaterte fag i nord ble det bevilget 3 millioner kroner til EnergiCampus Nord i 2008. I tillegg ble det bevilget 3 millioner kroner til nordområdestipendordningen. Dette er en ordning som finansieres av Utenriksdepartementet, i første omgang for tre år (2007–2010), og som tilbyr stipender for studenter fra Russland, USA og Canada som studerer ved nordnorske læresteder. Det er videre bevilget 4,5 millioner kroner til Arktisk universitet. I tillegg har Regjeringen i perioden 2006–2007 bevilget i overkant av 6 millioner kroner til Barentsinstituttets virksomhet. Størrelsen på bevilgning for 2008 er enda ikke avklart..

Det er bevilget 4,7 mill. kroner til vitenskapelig utstyr til fiskeriforskning ved Høgskolen i Bodø i 2008. I forbindelse med fullføringen av samisk vitenskapsbygg er det for 2008 bevilget 15,7 millioner kroner i utstyrsmidler til Samisk Høgskole.

Våren 2008 ble det mest moderne anlegget i verden for å måle og analysere nordlyset på Svalbard åpnet. Observatoriet, som eies av Universitetssenteret på Svalbard, vil være kjernen i norsk og utenlandsk nordlysforskning. Det er bevilget 2,5 millioner kroner i husleiemidler til tiltaket.

Jeg viser for øvrig til den overordnede omtalen av oppfølgingen av nordområdestrategien i Utenriksdepartementets St.prp. nr. 1 (2007–2008).

2008-budsjettet innebærer en vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning, og er således et viktig skritt på veien for å nå Regjeringens ambisiøse mål slik de er formulert i Soria Moria-erklæringen. Universitetene og høyskolene er avgjørende for å nå disse målene. Jeg vil derfor arbeide for at universiteter og høyskoler har rammebetingelser som gjør dem i stand til å sikre en videre utvikling i tråd med Regjeringens mål.