Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:729 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I bladet Kapital nr. 3 d.å. beskrives et graverende forhold der Ullevål universitetssykehus er blitt svindlet for store beløp av selskapet Persontransport Norge. Etter at svindelen ble oppdaget, nekter Ullevål universitetssykehus å avslutte samarbeidet med selskapet, og å anmelde forholdene, til tross for at det er oppdaget andre graverende forhold som juks med rekvisisjoner, dobbelt-fakturering, forsinkelser overfor pasienter og dårlig bemanning.
Kan statsråden akseptere at Ullevål fortsetter samarbeidet med dette foretagendet?

Begrunnelse

I artikkelen i Kapital vises det til at Ullevål Universitetssykehus nylig har inngått en ny avtale med Persontransport Norge, til tross for at det er avslørt alvorlige, sannsynligvis straffbare, svindelforhold og andre forhold som er uakseptable i forhold til den typen virksomhet dette firmaet driver. En tidligere ansatt i selskapet sier til Kapital at det jukses med alt fra transportrekvisisjoner til manglende piggdekkavgift på bilene. Det påståes at enkeltturer er blitt fakturert som både to og tre turer og at forsinkelser, som ifølge avtalen skal belastes firmaet, aldri blir rapportert. Det beskrives også forhold som går på elendig sikkerhet for passasjerene og at administrerende direktør i selskapet ikke har løyve, noe som kreves for å drive et pasienttransportselskap. Administrerende direktør Tove Strand har ifølge Kapital nektet å uttale seg om saken, mens avdelingsdirektør Jostein Svendsen ved Ullevål sykehus sier at det er inngått et kompromiss med selskapet. Ifølge Kapital finnes en rekke andre tilsvarende selskaper som ville kunne utføre de oppdragene Persontransport Norge nå har avtale med Ullevål universitetssykehus om. Det burde være en selvfølge, dersom fremstillingen i Kapital er korrekt, at avtalen blir kansellert og forholdene blir anmeldt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg mener at alle offentlige virksomheter som gjennomfører anskaffelser skal ha et fokus på potensielle leverandørers overholdelse av juridiske, faglige og etiske krav, og selvfølgelig overholde regelverket i slike spørsmål. Dette innebærer blant annet at leverandører skal avvises hvis oppdragsgiver kjenner til at det foreligger en rettskraftig dom knyttet til bedrageri osv.

Når det gjelder denne konkrete saken som blant annet var omtalt i bladet Kapital, så har jeg fått en kort redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om håndteringen av denne.

Ullevål Universitetssykehus HF fikk i månedsskiftet november/desember 2007 opplysninger fra bladet Kapital om at firmaet Persontransport Norge AS hadde drevet omfattende juks i sin utøvelse av pasienttransport for rullestolbrukere i Oslo. Kilden ble oppgitt å være en tidligere ansatt i selskapet som nå jobber hos en konkurrent. Videre fikk Ullevål Universitetssykehus HF navn på to pasienter som angivelig skulle vært kjørt sammen, mens det ble fakturert for to turer.

Persontransport Norge AS har kjørt rullestolpasienter til og fra behandling i Oslo på vegne av Ullevål Universitetssykehus HF siden 2005. Høsten 2007 hadde Ullevål Universitetssykehus HF denne kontrakten ute på anbud i medhold av lov om offentlige anskaffelser, og ny kontrakt var nylig inngått da Ullevål Universitetssykehus HF mottok tips om juks.

Etter å ha truffet tiltak som hindrer denne type feilfakturering, foretatt en omfattende granskning og vurdert foreliggende dokumentasjon, valgte Ullevål Universitetssykehus HF en løsning med opprydding hvor Persontransport Norge AS måtte betale tilbake det beløp som var feilfakturert. Helseforetaket har videre opplyst at de er kjent med at enkeltpersoner hos Persontransport Norge AS har fått en disiplinær reaksjon. Sentralt i vurderingen hos helseforetaket var hensynet til pasientene som sto i fare for å miste et meget viktig tilbud. Det var viktig å skåne brukerne for kaos i tilfelle sykehuset skulle stå uten transporttilbud.

Ullevål universitetssykehus HF har uttrykt at på generelt grunnlag så ville det normalt ha vært naturlig å anmelde slike forhold. Bakgrunnen for at en valgte å rydde opp i forholdet til Persontransport AS direkte uten å gå til anmeldelse, var at styret i Persontransport AS umiddelbart tok ansvar og betalte tilbake feilfakturert beløp.