Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:735 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 03.03.2008
Besvart: 07.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det vises til brevene fra Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Sjømannsforbund datert 24. januar 2006 og 6. september 2006 om regelverket for fiskerfradrag og sjømannsfradrag. Ulike ordninger medfører i dag konkurransevridning mellom skipsfart og fiskeri i kampen om arbeidskraft.
Vil Finansdepartementet harmonisere regelverket for retten til fiskerfradrag og sjømannsfradrag, hva er provenyvirkningen av en slik harmonisering og hvilken begrunnelse har departementet for eventuell forskjellsbehandling i dagens regelverk?

Begrunnelse

I et brev fra Fiskebåtredernes Forbund av 27. februar 2008 til Finansdepartementet fremkommer det at to brev (av 24. januar 2006 og 6. september 2006) til Finansdepartementet står ubesvart.
I brevet av 27. februar 2008 fremkommer det også at Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Sjømannsforbund har bedt om at regelverket for retten til fiskerfradrag og sjømannsfradrag harmoniseres.
Fiskebåtredernes Forbund viser til veiledningene knyttet til sjøfolk og fiskere i skatteetatens Lignings ABC, og det konstateres at reglene på et viktig punkt er mer liberalt for sjøfolk enn for fiskere. Det sies videre at:

"Fiskebåtredernes Forbund vil vise til at stort sett hele havfiskeflåten og den større kystflåten har blitt tvunget til å innføre en 1 - 1 ordning for store deler av mannskapet for å kunne konkurrere om arbeidskraften med den ekspanderende og statsstøttede (nettolønnsordning) offshoreflåten. Dette fører til at mannskapet i enkelte fartøygrupper på grunn av kvotesituasjonen eller andre forhold av og til ikke oppfyller kravet til 130 dagers driftstid, og dermed mister retten til fiskerfradrag.
Dette skjer til tross for at mannskapet ikke selv har mulighet til å bestemme hvor mange dager de er i aktivt fiske, og til tross for at tariffavtalen innebærer at fiskerne står til disposisjon for rederiet gjennom hele året. I gjennomsnitt vil også disse fiskerne normalt oppfylle kravet til 130 dagers driftstid. Fiskebåtredernes Forbund mener at dette er sterkt urimelig, og fører til at fiskeflåten får ytterligere en ulempe i den stadig sterkere konkurransen om den kvalifiserte arbeidskraften."

Fiskerinæringen opplever generelt at konkurransesituasjon om arbeidskraft er vanskelig som følge av sterkt konkurransevridende nettolønnsordninger for skipsfarten, særlig offshore-næringen. Regjeringen valgte likevel ikke å øke fiskerfradraget i budsjettet for 2008.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har mottatt et brev av 24. januar 2006 fra Fiskebåtredernes forbund og et brev av 6. september 2006 fra Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Sjømannsforbund.

Finansdepartementets har i et foreløpig svar av 7. juni 2007 til de to forbundene varslet at departementet vil komme tilbake med et mer utførlig svar på et senere tidspunkt. Arbeidet med denne saken har imidlertid trukket noe ut i tid, slik at det er ennå ikke sendt et fullstendig svar. Departementet vil vurdere saken med sikte på en avklaring i forbindelse med et kommende budsjettopplegg.