Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:738 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 04.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Er statsråden på det rene med at angivelig manglende midler i styrtrike Norge setter familier over hele landet uforskyldt i en uvisshet om fremtiden, og vil statsråden straks påse at beboerne ved E6-traseen på Møllenberg ikke legges til lista over beboere som staten lar lide for statens egen sendrektighet og manglende bevilgninger til fremdrift i veiprosjekter?

Begrunnelse

Forholdene knyttet til innløsning og båndlegging langs planlagte veitraseer er et generelt problem. Av hensyn til samfunnets behov for planlegging og gjennomføring av samferdselsløsninger vil enkelte til tider måtte avstå eiendom, men å la eierne leve i det uvisse i mange år mht. innløsningstidspunkt er å legge en urimelig tung byrde på enkeltpersoner for oppgaver som er statens ansvar og i samfunnets interesse. Dette har vi sett en rekke steder, som f.eks. langs rv 23 i Røyken hvor FrP tidligere har tatt initiativ for umiddelbar innløsning uten at regjering og stortingsflertall har vært villige til å følge opp. En tilsvarende situasjon ses nå på Møllenberg i Trondheim hvor utbyggingen av E6 Trondheim Stjørdal gjør at ca. 100 beboere må flytte. Når midler til innløsning mangler, vil også beboerne i dette tilfelle settes i en helt urimelig situasjon med uvisshet om fremtiden og stor usikkerhet for hele familier.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Stortingets spørretime onsdag 6. februar i år svarte jeg på et liknende spørsmål fra stortingsrepresentant Trond Helleland. I svaret ga jeg uttrykk for at jeg har stor forståelse for de problemer eiere av boliger i framtidige veglinjer blir påført. Det er ikke tilfredsstillende å ha en slik bosituasjon.

I svaret opplyste jeg at jeg har bedt Vegdirektoratet om å foreta en prinsipiell vurdering av regelverket som gjelder for innløsning av boliger i framtidige veglinjer, med sikte på mulige endringer.

Vegdirektoratet har nå laget et forslag til retningslinjer som vil gjøre det enklere å løse inn slike boliger. Disse ligger til behandling i departementet. For å vite mer om de kostnadsmessige konsekvenser retningslinjene vil få, har jeg bedt Vegdirektoratet om noen tilleggsopplysninger. Disse vil bli oversendt departementet før påske.

Når det gjelder saken på Møllenberg i Trondheim, så er dette et område som blir berørt av prosjektet E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim kommune. Samferdselsdepartementet har bl.a. i St.prp. nr. 68 (2006-2007) og St.prp. nr. 24 (2007-2008) varslet Stortinget om at vi vil komme tilbake med et forslag til utvidelse av eksisterende bompengeordning på E6 Trondheim – Stjørdal for å finansiere byggingen av parsellene Nidelv bru – Grillstad og Værnes – Kvithammar.

Det har imidlertid vært mer tidkrevende enn forutsatt å få på plass et kvalitetssikret plangrunnlag som grunnlag for en stortingsproposisjon. Dette har sammenheng med at prosjektene er svært omfattende og kompliserte, og at grunnforholdene har vært vanskeligere enn tidligere vurdert. En konsekvens av dette er at prosjektet ikke har hatt på plass de nødvendige midler som skal til for å gjennomføre grunnerverv og innløsning av boliger slik som planlagt.

Jeg har stor forståelse for at de beboerne som er berørt av dette har kommet i en vanskelig situasjon. Regjeringen vil legge fram en samleproposisjon før påske hvor det foreslås at de nødvendige 40 mill. kr til innløsing av boliger blir stilt til disposisjon snarest mulig.