Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:741 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 04.03.2008
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 07.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hva vil statsråden gjøre overfor KHIO for å sikre at vi har en operautdanning i Norge med både høy kvalitet og kvantitet?

Begrunnelse

Mange har forventninger til at den nye operaen i Bjørvika skal gi et løft for operakunsten i Norge. Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) tar i dag inn kun fire operastudenter hvert år, og det i en tid der operainteressen og behovet for toppkvalifiserte utøvere er stigende over hele landet. Det er viktig å benytte det økte handlingsrommet som oppstår når interessen for, og tilbudene knyttet til, operaproduksjoner er økende. Det er viktig med høy kvalitet på operautdanningen i Norge.
Budsjettunderskudd ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) har imidlertid ført til frykt for kutt i studieplanen. Dette kan særlig gå ut over operautdanningen. Jeg er kjent med at flere studenter velger å studere i utlandet. Det er et politisk ansvar å sørge for at talenter har et fullverdig kvalitetstilbud i Norge på høyde med den har f.eks. i Danmark. Kunnskapsdepartementet har sammen med Kultur- og kirkedepartementet et ansvar for å sikre tilfanget av høyt kvalifiserte kulturarbeidere her i landet. Kvaliteten på operautdanningen i Norge må ikke forringes, men styrkes.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Dagrunn Eriksen til kunnskapsministeren angående operautdanningen ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO). Spørsmålet er overført til forsknings- og høyere utdanningsministeren for besvarelse.

I spørsmålet vises det til at den nye operaen i Bjørvika skaper økt interesse for operakunsten i Norge og økt behov for kvalifiserte utøvere. Videre vises det til budsjettunderskuddet ved Kunsthøyskolen i Oslo og uttrykker en bekymring for at dette skal gå ut over operautdanningen.

Kunsthøyskolen i Oslo utdanner kunstutøvere på høyt nivå innen en rekke fagområder. Kompetansen hos de ansatte er høy og de samarbeider bredt med andre kunstaktører, nasjonalt og internasjonalt.

Kunsthøgskolen i Oslo planlegger, i samarbeid med Den Norske Opera og Norges Musikkhøyskole, en ny operautdanning. De to høyskolene legger opp til å samarbeide om studiet og Den Norske Opera er forutsatt å bidra ved å tilby praktikantstillinger for å gi praktisk erfaring, i første rekke til masterstudenter og første året etter masterstudiet. Bakgrunnen er nettopp at det blir behov for flere med slik utdanning på høyt kunstnerisk nivå når vi får ny opera, slik representanten Eriksen påpeker. Kunnskapsdepartementet ser positivt på et nærmere samarbeid mellom de to høgskolene. Samarbeidet med operaen kan også gi unike muligheter. Kunstutdanning er et samarbeidsfelt mellom Kunnskapsdepartementet og Kirke- og kulturdepartementet, og institusjonene har sendt søknad til begge departementer om midler til blant annet operautdanning.

Kvalitetsreformen i høyere utdanning har gitt styrene ved universiteter og høyskoler økt frihet og ansvar til å fatte beslutninger om egen virksomhet. Økte faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter skal gi institusjonene mulighet til å drive langsiktig strategiarbeid og utvikle de studietilbudene de særlig vil satse på. Det er således styret ved KHiO som har ansvaret for å planlegge og drive virksomheten i tråd med de rammer de har fått tildelt av Stortinget. Eventuelle økte bevilgninger til nye studietilbud må vurderes som del av arbeidet med de årlige statsbudsjett.