Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:742 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 04.03.2008
Besvart: 11.03.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konsekvenser vurderer statsråden at de planlagte innsparingene ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) vil få for norsk kultursatsing?

Begrunnelse

Undertegnede viser til svar på Dokument 15-spørsmål nr. 702 (2007-2008) fra forsknings- og høyereutdanningsministeren som rette vedkommende.
Undertegnede tar forsknings- og høyereutdanningsministerens svar til etterretning, men mener at det er viktig at også kultur- og kirkeministeren ytrer seg og gir sin vurdering av de mulige konsekvensene av innsparingene ved KHiO ift. norsk kultursatsing.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som vist til i svar av 03.03.2008 fra forsknings- og høyere utdanningsministeren har styret ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) fattet vedtak om at de planlagte innsparingene på 1,7 mill. kroner ved Fakultetet for scenekunst skal fordeles over to år.

Regjeringens kultursatsning skjer først og fremst gjennom ”Kulturløftet”. Kulturløftet innebærer en satsning der 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014. Statsbudsjettet for 2008 er økt med 513 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 505 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett og 8 millioner kroner mer til presse-, kultur- og informasjonsformål under Utenriksdepartementet. For kulturlivet i Norge er det viktig med et godt utdanningstilbud for fremtidige kunstnere.

En undersøkelse av kunstnernes utdanningsforhold og deres inntekts- og arbeidsforhold er for tiden under utarbeidelse av Telemarksforskning-Bø på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet. Resultatene av kunstnerundersøkelsen skal foreligge i mai 2008 og vil gi en kartlegging av kunstnergruppenes arbeids- og inntektsforhold, der også forhold knyttet til utdanning inngår som en viktig del av datainnsamlingen.

Når det gjelder de konkrete forhold vedrørende KIHO viser jeg til svaret som er gitt av forsknings- og høyere utdanningsministeren.