Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:745 (2007-2008)
Innlevert: 04.03.2008
Sendt: 05.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan barnevernloven § 4-16 praktiseres, i forhold til den oppfølging og veiledning som foreldrene skal tilbys?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Barnevernlovens § 4-16 sier, sitat:

"Barneverntjenesten skal nøye følge utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, og likeledes utviklingen til deres foreldre. Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser".

Rapporter har vist at barnevernets oppfølging av foreldre til barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon mangler klare retningslinjer og ikke alltid prioriteres i kommunene. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor igangsatt et arbeid med å få laget en kunnskapsoversikt over hva barneverntjenesten gjør i dag for å følge opp disse foreldrene. Det søkes også kunnskap om hva som gjøres internasjonalt på dette området. Hensikten er å finne fram til gode eksempler på oppfølging av foreldre. Departementet arbeider videre med å utvikle en veileder til bruk for barneverntjenesten og et opplæringsprogram som skal tilbys kommunene.

Målet er at foreldrene skal få god og målrettet hjelp fra barnevernet eller fra andre aktuelle instanser. For noen foreldre vil hjelpen gjøre det mulig å bli i stand til igjen å ha omsorgen for barnet sitt. Overfor andre foreldre vil målet kunne være å få hjelp til å akseptere situasjonen og til å fokusere på hvordan de kan bruke sitt foreldreskap til beste for barnet – for eksempel under samvær.

Materialet skal ferdigstilles i 2008 og det tas sikte på implementering i kommunene i 2009.