Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:748 (2007-2008)
Innlevert: 04.03.2008
Sendt: 05.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I svar på spørsmål nr. 405 av 18.12.07 fra undertegnede, besvart 09.01.08, opplyser statsråden at søknaden fra Vestfold Fylkeskommune om å forskuttere anleggskostnader til oppstart av utbygging av dobbeltspor, ville bli besvart så raskt som mulig.
Kan statsråden si noe om hvilken tidsmessig definisjon av uttrykket "så raskt som mulig" som i øyeblikket er relevant for departementets saksbehandling av denne saken?

Begrunnelse

Regjeringspartienes representanter i Vestfold planlegger nå å få vedtatt i Fylkestinget ny og kraftigere virkemiddelbruk mot sentrale myndigheter i denne saken, og sak er fremmet og vil komme opp for Fylkestinget.
Det ville sannsynligvis være avklarende for Vestfold fylkeskommune om forskutteringssøknadens skjebne var avklart før Fylkestinget gjør nye vedtak i saken.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at i brevet fra Vestfold Fylkeskommune av 07.12.07 til Samferdselsdepartementet er det opplyst, sitat: ”SVs gruppeleder i Fylkestinget, Ivar Ramberg, har i tillegg fått signaler fra politisk ledelse i Finansdepartementet om at spørsmål om forskuttering vil bli behandlet seriøst fra deres side”. Søknaden ble av denne grunn tatt opp med Finansdepartementet og har vært drøftet mellom politisk ledelse i de to departementene.

Jeg viser til at det her er snakk om igangsetting av byggingen av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg på Vestfoldbanen. Dette er et stort jernbaneprosjekt som er kostnadsregnet til 1,5 mrd. kr. En anleggsstart i 2008 vil ha store budsjettbindinger både i 2009 og de kommende åra. Saken må derfor ses i sammenheng med regjeringens budsjettarbeid for 2009. Dette arbeidet startes opp med regjeringens budsjettkonferanse som nettopp er avviklet på Torbjørnrud i dagene søndag 09. til tirsdag 11. mars d.å. Jeg legger opp til å kunne svare fylkeskommunen når konklusjonene på drøftingene mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet er trukket.