Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:788 (2007-2008)
Innlevert: 10.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 25.03.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Flere aksjonærer og aksjeanalytikere har reagert på overføringen av "just catch"- teknologien fra Aker Kværner til selskapet Aker Clean Carbon hvor Aker Kværner bare eier 30 pst. mens Aker eier 70 pst. Det fremgår av Dagbladet 5. mars 2008 at næringsministeren ble orientert i forkant.
Hvilket informasjon har Regjeringen mottatt om teknologioverføringen, og hva er Regjeringens vurdering av hvordan statens interesser som aksjonær i Aker Kværner blir ivaretatt?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: 1. Hvilken informasjon Regjeringen har mottatt om teknologioverføringen

Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet hadde 22.01.2008 et møte med representanter for Aker ASA og Aker Kværner ASA. I møtet ble departementet orientert om at det var avtalt mellom Aker og Aker Kværner å overføre JustCatch-teknologi fra Aker Kværner til Aker Clean Carbon samtidig som Aker Clean Carbon gikk fra å være eiet 100 prosent av Aker til å være eiet 70 prosent av Aker og 30 prosent av Aker Kværner. Representantene fra Aker og Aker Kværner bekreftet at transaksjonen skjedde på et forretningsmessig grunnlag.

Jeg ble orientert om ovennevnte av Eierskapsavdelingen kort tid etter møtet. Aker ASA og Aker Kværner ASA kunngjorde planene 24.01.2008.

2. Vurdering av hvordan statens interesser som aksjonær i Aker Kværner blir ivaretatt.

Jeg baserer min håndtering av eierskapssaker på St.meld. nr. 13. (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Det innebærer å forholde seg til generelt aksepterte prinsipper for eierstyring, blant annet en klar rollefordeling mellom aksjonærene og selskapsledelsen – der sistnevnte er ansvarlig for den forretningsmessige ledelsen av selskapet. Selskapsledelsen, dvs. styret og daglig leder, skal utøve forvaltningen ut i fra selskapets og eiernes interesse. Statens eierskap i Aker Kværner ASA utøves primært via styret i Aker Holding AS, som opererer i henhold til aksjonæravtalen som er inngått mellom eierne i Aker Holding AS. Aksjonæravtalen og vedtektene i Aker Holding AS innebærer særskilte bestemmelser som gir aksjonærene økt innflytelse i forhold til enkelte typer beslutninger, herunder større interne transaksjoner mellom Aker-selskapene som krever behandling på generalforsamling, vedtektsendring mm.

Styret i Aker Holding AS vurderer de saker styrene skal se på, og ivaretar aksjonærenes interesser. Statens interesser som aksjonær i Aker Holding AS, og dermed indirekte eier i Aker Kværner ASA, blir ivaretatt gjennom styret i Aker Holding AS. Jeg er informert om at spørsmålet om hvilke vurderinger som lå til grunn ved inngåelse av avtalen om Aker Clean Carbon er drøftet i styret i Aker Holding. Jeg legger til grunn at Aker Kværner vil legge fram tilfredsstillende informasjon om dette overfor alle aksjonærene.