Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:754 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 06.03.2008
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 13.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden enig i at vedtak om skolekrets skal gjøres som kommunal forskrift, hvilket medfører at Justisdepartementets veileder for kommunal forskrift gjelder, og er statsråden enig i at endringer i skolekretser faller innenfor opplæringsloven § 8-1 hvor det kreves forskrift for vedtakelse av skolekretser slik at endringer også må skje i forskrifts form?

Begrunnelse

I henhold til opplæringsloven § 8 1. ledd skal skolekretsgrenser vedtas ved forskrift, forvaltningloven kap VII. Det antas at det medfører at endringer i kretsgrensene må skje ved endring av forskrift. Dette vil igjen medføre at nedleggelse av en eller flere skoler som medfører endring av kretsgrensene i en kommune, må etter spørrerens oppfatning medføre ordinær prosess for endring av forskrift. Se også vedtak fattet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 17. februar 2005 etter lovlighetskontroll om nedleggelse av skole i Levanger kommune.
Justisdepartementet har utgitt en egen veileder for forskriftsarbeid i kommunene. I kap. 7.2.3 fremgår at normal høringsfrist ved behandling av kommuneal forskrift bør være 2 måneder.
I e-post til Andøy kommune datert 7. februar skriver rådgiver Arnulf Tverberg at det ikke er laget en veileder som kan omfatte nedlegging av skolekrets.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det følger av opplæringsloven § 8-1 at når kommunen fastsetter hvilket geografisk område som skal være den enkelte skoles opptaksområde, er dette forskrifter etter forvaltningsloven. Dette betyr at berørte institusjoner eller organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37. Justisdepartementets veileder om forskriftsarbeid i kommuner fra 2002 gir veiledning om fastsetting av denne type kommunale forskrifter.

Når det gjelder saksbehandlingen i saker om kretsgrenser, nærmiljøskoler og skolenedleggelser viser jeg i tillegg til rundskriv F-015-99 der dette er nærmere behandlet. Rundskrivet følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Rundskriv F-015-99

Kommunene, Statens utdanningskontorer

Saksbehandlingen i saker om kretsgrenser, nærmiljøskoler og skolenedleggelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har fått flere henvendelser om nedleggelse av grendeskoler og kommunenes saksbehandling i disse sakene. Sivilombudsmannen har vurdert flere av sakene og har presisert at saksbehandlingsreglene må følges. Han har også gitt Stortinget en særskilt melding om dette, der han fremholder betydningen av at de vedtaket direkte gjelder, får anledning til å uttale seg.

Avgjørelsen om å legge ned en skole er ikke enkeltvedtak, og reglene i forvaltningloven kap. IV, V og VI kommer derfor ikke direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse innebærer dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes. Avgjørelsen om skolenedleggelse har stor betydning for foreldre/elever og hele lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at kommunen sørger for at saken er så godt utredet som mulig, og at berørte grupper får anledning til å uttale seg. I den sammenheng vil det være naturlig at samarbeidsutvalget ved skolen blir hørt.

I den nye opplæringsloven § 8-1 første ledd annet punktum heter det:

"Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til."

I Ot prp nr 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) er det sagt følgende om denne bestemmelsen:

"Regelen er delvis ei vidareføring av kompetansen til kommunen i gsl. § 3 nr.2. Forskriftene må halde seg innanfor det som er ei rimeleg tolking av første punktum i lovutkastet. Det vil blant anna seie at forskriftene må opne for at den vurderinga kommunen gjer av opptaket for ein elev, også tek omsyn til andre forhold enn geografisk nærleik, til dømes å skaffe sysken plass på den same skolen og om skolevegen er farleg.

Departementet legg til grunn at forvaltningslova § 37 inneber at mellom anna foreldrerådet eller samarbeidsutvalet ved dei enkelte skolane skal hørast før kommunen vedtek forskrifta."

I innstillingen til opplæringsloven uttaler Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen blant annet:

"Komiteen viser til at regulering av kretsgrenser bestemmes av kommunen gjennom forskrift, jf § 8-1. Spørsmålet om skolestruktur og eventuelle nedleggelser av skoler berører foreldre og nærmiljø stort. Komiteen mener det er viktig å gi foreldre mulighet til å uttale seg om disse spørsmål før beslutninger fattes. Komiteen vil i denne sammenheng vise til at departementet i sin kommentar til § 8-1 første ledd andre punktum legger til grunn at forvaltningsloven § 37 innebærer at blant andre foreldrerådet eller samarbeidsutvalget ved de enkelte skoler skal høres før kommunen vedtar forskriften."

Departementet vil understreke betydningen av at kommunene følger saksbehandlingsregelene i behandling av saker om skolestruktur og skolenedleggelser.

Med hilsen

Hanna Marit Jahr e.f.

ekspedisjonssjef

Geir Helgeland

avdelingsdirektør