Skriftlig spørsmål fra Rolf Jarle Brøske (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:757 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Rolf Jarle Brøske (H)

Spørsmål

Rolf Jarle Brøske (H): Fiskeriministeren har etter spørsmål fra Stortinget ved flere anledninger meldt at hun vil komme tilbake med konkrete tiltak for å bedre sikkerheten langs kysten ved å øke slepebåtberedskapen. Statsråden har valgt å ikke ta stilling til om en ny type miljøvennlige skip, kalt "Welltug", kan være aktuell å benytte for å bedre sikkerheten.
Når vil statsråden komme med konkrete tiltak for å bedre beredskapen langs kysten, og hvilke miljøkrav vil Regjeringen stille ved tildeling av slepebåtkontrakter?

Begrunnelse

Kystverket har i en rapport pekt på at slepebåtberedskapen langs kysten ikke er god nok, og anbefaler at den styrkes både på Vestlandet, Sørlandet og i Nord-Norge. Kystverkets rapport ble overlevert til Fiskeri- og kystministeren allerede i januar 2006. Ved to anledninger har Stortinget stilt spørsmål til statsråden hvor konkrete tiltak etterlyses, og hvor det er pekt på konkrete muligheter for å etablere en miljømessig gunstig løsning, etter britisk modell.
Økt oljeaktivitet i nordområdene, som fører til en betydelig økning i trafikk av blant annet oljetankere langs hele kysten, aktualiserer behovet for økt sikkerhet ytterligere. Nødvendig slepebåtberedskap er en god forsikring mot fremtidige miljøkatastrofer langs norskekysten, dersom eksempelvis en oljetanker skulle stå i fare for å gå på grunn. Statsråden er godt kjent med at private aktører som Welltug Shipping i Møre og Romsdal og flere andre selskaper står klar til å levere disse tjenestene som sikrer beredskapen langs norskekysten.
Statsråden har videre ved flere anledninger varslet Stortinget om at departementet arbeider med å se på ulike tiltak for å bedre sikkerheten. Mens departementet jobber på overtid med å utrede alternative modeller, øker trafikken langs kysten, og sikkerheten blir stadig dårligere. Det kommer stadig signaler på at det haster å få på plass en løsning. Det er derfor sterkt ønskelig at statsråden snarlig kan komme tilbake til Stortinget med et klart svar på hvilke tiltak Regjeringen vil sette i verk, og på hvilket tidspunkt.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg har som fiskeri- og kystminister ansvar for at det legges til rette for sikker sjøtransport. Det viktigste er å forhindre at ulykker inntreffer gjennom forebyggende tiltak. Virkemidlene er utbygging og drift av navigasjonsinnretninger, utbedringer av farleder, farvannstiltak som seilingsleder, lostjeneste, maritime trafikksentraler og slepeberedskap.

Sikring av god tilgjengelighet til slepeberedskapsressurser er et viktig konsekvensreduserende tiltak dersom en hendelse oppstår. Det er et mål at vi langs kysten har en god og riktig tilpasset slepebåtberedskap, og at vi organiserer denne på en kostnadseffektiv og miljømessig gunstig måte.

Slepebåtberedskapen baserer seg i dag på tilgjengelige private aktører i markedet. I tillegg er det etablert en statlig beredskap i Nord-Norge på grunn av manglende privat kapasitet i landsdelen.

Som oppfølging av Kystverkets rapport fra 2006 om behovet for slepebåtberedskap nasjonalt, vurderer departementet ulike modeller for etablering og organisering av slepebåtberedskapen. Disse modellene må også ses i lys av nye tiltak innenfor sjøsikkerhet, som for eksempel arbeider med seilingsleder langs kysten. Departementet har derfor ikke tatt endelig stilling til hvordan dette skal løses.

Når det gjelder spørsmålet om når departementet vil komme tilbake med konkrete tiltak for å bedre beredskapen, vil jeg presisere at jeg forholder meg til ettårige budsjetter som den statlige økonomiforvaltningen opererer med. Jeg kan videre opplyse om at departementet og Kystverket har vært kontaktet av flere aktører innen slepebåtnæringen med forslag til samarbeid med staten om slepebåtberedskapen, herunder også Welltug Shipping AS. Jeg vil i denne sammenheng nevne at departementet er bundet av regelverket om offentlige anskaffelser. Vi kan derfor ikke love et enkelt foretak midler eller andre løfter knyttet til dette fagområdet. Dersom det blir aktuelt å inkludere flere private fartøy i den statlige slepebåtberedskapen, vil det bli utlyst en offentlig anbudskonkurranse. Welltug Shipping AS vil i så tilfelle være et av flere selskaper som kan legge inn et tilbud.

Jeg vil for øvrig presisere at det er satt i gang og gjennomført flere tiltak for å styrke sjøsikkerheten og beredskapen langs kysten. En ny trafikksentral som overvåker trafikken langs kysten i Nord-Norge ble åpnet i Vardø i 2007. Det er videre innført påbudte seilingsleder ca. 30 nautiske mil utenfor kysten fra Vardø til Røst. De nye seilingsledene innebærer at skipstrafikk som medfører forurensingsfare flyttes lengre ut fra kysten og sikrer norske myndigheter lengre responstid ved fare for akutt forurensing. Seilingsledene ligger innenfor Kystverkets AIS-dekning slik at trafikken kan overvåkes fra den nye trafikksentralen i Vardø.

For å styrke oljevernberedskapen ble det ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2007 bevilget 29 mill. kroner til reetablering av hoveddepotet på Fedje. Videre har regjeringa i 2008-budsjettet styrket bevilgningen til fornying av oljevernutstyr med til sammen 25 millioner kroner.

Jeg vil derfor hevde at denne regjeringen tar et helhetlig grep for å styrke sjøsikkerheten og beredskapen langs kysten. Arbeidet er ikke avsluttet, og behovet for tiltak må hele tiden vurderes ut i fra utviklingen i risikobilde. Regjeringa vil derfor også i tiden fremover bidra til å sikre at dette arbeidet har høy fokus og at det blir lagt til rette for sikker transport langs kysten.