Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:760 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 06.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva vil statsråden gjøre for at kommunene skal ha et godt nok tilbud til voksne mennesker med psykiske lidelser?

Begrunnelse

I 2007 utførte Helsetilsynet i fylkene og fylkesmennene en landsomfattende undersøkelse av helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser. Undersøkelsen omfattet 68 kommuner (og bydeler) i hele landet. I 44 av disse ble det konstatert avvik, det vil si brudd på lov eller forskrift. I de andre 24 kommunene ble det ikke konstatert avvik, men i elleve av disse ble det gitt merknader, noe som vil si at tilsynsorganet pekte på forbedringspotensial.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Opptrappingsplanen for psykisk helse er nå inne i sitt tiende og siste år. Regjeringen vil i løpet av 2008 ha fullført den økonomiske satsingen i henhold til St.prp. nr. 63 (1997-1998) Om Opptrappingsplanen for psykisk helse. I år tilføres kommunesektoren 3,36 milliarder kroner i øremerkede midler til psykisk helsearbeid. Satsingen har blant annet medført økt fokus på psykisk helse i kommunene, økt vekt på bruker- og pårørendeperspektivet, etablering av om lag 3400 boliger innen 2009 og økning av antall personell som jobber med psykisk helsearbeid i kommunene.

Psykisk helsearbeid i kommunal sektor er et ungt arbeidsfelt. Det er behov for videreutvikling når det gjelder kvalitet, kompetanse, innhold og organisasjon. Det er viktig i årene fremover å forankre fagfeltet og gjøre tjenestene mer synlige og tydelige slik at både brukerne, befolkningen og samarbeidspartnere lett kan finne fram til adekvat hjelp.

I Helsetilsynets rapport 8/2007 om helsetilbudet til personer med psykiske lidelser påvises som kjent mangler ved tilbudet til brukere med sammensatte og omfattende behov. Opptrappingsplanen har ikke gitt klare anbefalinger om tjenestetilbudet til brukere som har behov for døgntilbud og et særlig omfattende og langvarig tjenestetilbud. Jeg vil fremover rette særskilt fokus på tjenestetilbudet til denne gruppen. I St.prp. nr. 1 (2007-2008) omtales en gjennomgang av hvordan tilbudet til brukerne med omfattende og langvarig tjenestetilbud kan utvikles og styrkes. Dette arbeidet har vært sterkt forsinket, men Sosial- og helsedirektoratet arbeider nå med å vurdere ulike behov og tilbudet til mennesker med omfattende tjenestebehov. Resultatet av dette arbeidet og regjeringens vurderinger knyttet til det videre arbeidet overfor denne gruppen vil bli presentert i statsbudsjettet for 2009.

I perioden 2005-2007 er det årlig bevilget 52,2 mill. kroner (2007-kroner) til en særskilt satsing i storbyene. Denne er rettet mot personer med alvorlig psykisk lidelser, som bor i til dels svært dårlige boliger og som ikke selv oppsøker eller oppsøkes av hjelpeapparatet. De fleste av tiltakene er rettet inn mot voksne. Det er i tillegg til ulike boligtiltak etablert mobile oppfølgingsteam i samtlige storbyer, kriseplasser, væresteder, oppfølgingstjenester mv. Mange av tiltakene er etablert i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Satsingen videreføres i 2008.

Et viktig grep overfor kommunene har vært at fylkesmannen har fulgt opp kommunene i opptrappingsplanperioden gjennom egne rådgivere for psykisk helsearbeid. Jeg mener at fylkesmannens rådgivningsfunksjon bør videreføres også etter 2008 for å følge opp utviklingen i kommunene. Statlige stimuleringstilskudd over opptrappingsplanen har også vist seg effektive med hensyn til kompetanseheving og rekruttering. I St. prp. nr. 1 (2007-2008) anbefaler departementet at kompetansebehov og tjenesteutvikling i kommunal sektor fra og med 2009 følges opp gjennom statlig stimuleringstilskudd til kompetansehevende tiltak og tjenesteutvikling. Omfanget vil bli nærmere vurdert i budsjettet for 2009.