Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:758 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 06.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hva er begrunnelsen for at Høgskolen i Molde ikke vil få videre støtte fra Sosial- og helsedirektoratet til tilbudet i tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge?

Begrunnelse

Sosial- og helsedirektoratet sendte i 2006 et tilbud til 39 høgskoler om å starte opp et tilbud i tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 12 høgskoler gav tilbakemelding om at de ønsket å starte opp videreutdanningen. Høgskolen i Molde var blant de som ønsket å starte opp videreutdanningen. Sosial- og helsedirektoratet vurderer tilbudet fra høgskolen som meget godt, og ba om at høgskolen startet opp videreutdanningen fra høsten 2007. I tildelingsbrevet fra direktoratet het det at: ”Dersom høgskolen ønsker nytt opptak av studenter i 2008 bes det om en tilbakemelding på antall nye studieplasser innen utgangen av 2007.” I tråd med dette søkte Høgskolen i Molde om å starte et nytt studentkull høsten 2008.
Høgskolen har nå helt overraskende mottatt et avslag på søknaden om fortsettelse av studiet. Det er ikke gitt noen spesifikk begrunnelse for avslaget utover at det er ønskelig at flere høgskoler tilbyr videreutdanningen for å sikre en god geografisk spredning.
Høgskolen i Molde har også fått svært gode tilbakemeldinger på sitt studietilbud. Det er svært ressurskrevende å etablere nye studier og kan oppleves som fånyttes når det bare er snakk om et engangstilfelle. Det kan medføre at flere vil se med skepsis på slike forespørsler fra direktoratet for ettertiden.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Bakgrunn

September 2006 inviterte Sosial- og helsedirektoratet 39 høgskoler til å søke om å starte opp videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge. Videreutdanningen er omtalt i St.meld. nr 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og er et tiltak i "Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse " sammen om psykisk helse".

I invitasjonen til høgskolene ble det presentert kriterier for valg av høgskoler. Det fremkommer også følgende i brevet: "I tråd med vedlegget vil Sosial- og helsedirektoratet velge ut minst en høgskole i hver region for å gjennomføre utdanningen. På sikt vil det være mulig at flere høgskoler får mulighet til å gjennomføre videreutdanningen."

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. oktober 2006 til Sosial- og helsedirektoratet fremkommer det at "Det er ønskelig at direktoratet i samarbeid med høgskolene får etablert utdanningen ved flest mulig høgskoler raskest mulig." I møter med høgskolene har det blitt informert om at det er et mål at flest mulig høgskoler tilbyr videreutdanningen.

Oppstart høsten 2007

Sosial- og helsedirektoratet gjorde, på bakgrunn av forhandlinger med høgskolene, avtale om opptak til den ettårige videreutdanningen som gjennomføres på deltid over to år, høsten 2007-2009, ved følgende læresteder: Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Trondheim, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder.

Det var en svært god søkning til de om lag 325 studieplassene høsten 2007.

Det er viktig å understreke at avtalen gjelder for opptak for ett studentkull for perioden 2007-2009.

Vedrørende mulig oppstart høst 2008

Sosial- og helsedirektoratet forespurte de 10 utdanningsinstitusjonene som startet opp høsten 2007 om de ønsket opptak også høsten 2008. Samtlige svarte positivt på det. Innenfor de gitte budsjettrammene for 2008 er det ikke rom for å videreføre utdanningen ved samtlige ti høgskoler og samtidig få inn flere nye for på den måten å sikre best mulig geografisk spredning. Sosial- og helsedirektoratet har meddelt fem av høgskolene at de kan starte opptak høsten 2008, mens fem høgskoler, deriblant Molde, har fått beskjed om at de ikke kan starte høsten 2008. De lærestedene som fikk tilbud om å fortsette også fra høsten 2008 er følgende: Høgskolen i Tromsø, Universitetet i Agder, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Trondheim og Høgskolen i Hedmark. Sosial- og helsedirektoratet har i første halvdel av mars gjennomført forhandlinger med nye høgskoler som ønsker å starte opp med videreutdanningen. Dersom det etter at disse forhandlingene er sluttført viser seg at det vil være økonomisk rom for at flere høgskoler kan starte opp, vil direktoratet ta kontakt med høgskoler, herunder Molde, som ønsket å starte opp høsten 2008.