Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:761 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det har vært diskutert om fribeløpet/toleransebeløpet i AFP-ordningen ligger på et riktig nivå. FrP har støttet dagens nivå på kr. 15 000 og mener dette er rimelig dersom man er i stand til å ha arbeidsinntekt ved siden av. En AFP-pensjonist eier en skogeiendom. Tømmer må avvirkes med jevne mellomrom for å vedlikeholde skogen. Det er dårlig forvaltning å la skogen "forfalle". Det avvirkede tømmeret medfører inntekter for mannen som overstiger de 15 000 kr.
Er det rimelig at han skal miste pensjon på denne bakgrunn?

Begrunnelse

FrP er enig i at det ikke skal være mulig å ha både høy arbeidsinntekt og AFP-pensjon, særlig fordi denne pensjonstypen burde være forbeholdt dem som ikke kan fortsette i jobben fordi de er utslitt fysisk og/eller psykisk. Imidlertid er den ovennevnte problemstillingen litt spesiell, etter undertegnedes mening. Mannen kan være så utslitt at han ikke orker å fortsette i sin vanlige jobbsituasjon. Han skal derfor ha rett til AFP. Uansett må skogen avvirkes og gir mannen en inntekt han ikke kan "unngå" og som ikke krever noen vesentlig innsats fra hans side arbeidsmessig og sånn sett ikke har noen forbindelse med begrunnelsen for rett til AFP.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon (lov av 23. desember 1988 nr. 110) setter krav til AFP-ordninger for at de skal være berettiget til statstilskott. Et slikt krav er at hvis pensjonisten har arbeidsinntekt, må ordningen inneholde bestemmelser om at pensjonen skal reduseres med samme prosent som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt. Lovens utgangspunkt er at man skal ta hensyn til all arbeidsinntekt. Dersom pensjonisten, ut fra en sammenligning med tidligere inntekt, har fått utbetalt for mye eller for lite i pensjon, skal det foretas et etteroppgjør, enten som etterbetaling eller tilbakebetaling.

Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) (forskrift av 22. mai 2000 nr. 532) bestemmer likevel at det bare skal foretas etteroppgjør dersom den pensjonsgivende inntekten avviker med mer enn 15 000 kroner fra det som ble lagt til grunn ved pensjonsberegningen. Denne grensen er et toleransebeløp, og er i utgangspunktet satt av administrative årsaker, slik at ikke ethvert mindre avvik fra tidligere inntekt skal føre til justeringer av pensjonen. Toleransebeløpet virker også slik at den som har inntekt opp til dette beløpet, kan ta ut hel AFP. Hvis inntekten avviker med mer enn 15 000 kroner, skal man ta hensyn til hele inntekten ved etteroppgjøret.

Jeg har forståelse for at reglene for inntektsprøving ikke alltid oppleves som like rimelige. Imidlertid er det slik at når man først har regler om inntektsprøving, er det etter min vurdering nødvendig at regelverket er så konsekvent som mulig. Dersom det åpnes for unntak for spesielle situasjoner eller visse typer inntekter, vil det lett oppstå nye urettferdigheter og betydelige avgrensningsproblemer, samtidig som administrasjonen av ordningene blir mer krevende.

For øvrig viser jeg til det pågående arbeidet med pensjonsreformen. I regjeringens innspill til ny AFP-ordning i St.meld.nr.5 2006-2007, er det lagt opp til at man skal kunne arbeide ved siden av AFP uten avkorting.