Skriftlig spørsmål fra Rolf Jarle Brøske (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:764 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Rolf Jarle Brøske (H)

Spørsmål

Rolf Jarle Brøske (H): NVE har avslått konsesjonssøknaden om å bygge gasskraftverk i Fræna i Møre og Romsdal. Dette er i dag det eneste tiltaket som kan hindre en kraftkrise i Midt-Norge. Regionen har ikke tid til at det videre arbeidet stopper opp i påvente av en ankesak til departementet.
Er statsråden enig i at et gasskraftverk per i dag er den eneste realistiske løsningen for Midt-Norge, og er statsråden villig til å gå i dialog med Industrikraft Møre for å komme til en løsning som kan sikre selskapet konsesjon?

Begrunnelse

Midt-Norge står overfor en alvorlig krise dersom det ikke finnes snarlige løsninger på det fremtidige kraftunderskuddet regionen har. Det er anslått at dette underskuddet vil ligge på et sted mellom 8 og 11 TWh i løpet av 2010. Regjeringen har vist liten vilje til å finne tilfredsstillende løsninger som kan avverge en sånn kraftkrise. Det er selvsagt positivt at statsråden har opprettet et utvalg som skal se på aktuelle løsninger, men det er ikke flere utvalg som løser det akutte behovet for produksjon og/eller tilførsel av mer kraft til Midt-Norge. De mobile gasskraftverkene som er utplassert på Tjeldbergodden og Aukra er blant de mest forurensende kraftproduksjonsmetodene som eksisterer, og representerer på ingen måte noen fremtidig løsning på regionens utfordringer. Det faktum at Statnett onsdag 5. mars stoppet installasjonen av det mobile gasskraftverket på Aukra på grunn av frykt for betydelige kostnadsoverskridelser, bare understreker dette.
Regjeringen har heller ikke bidratt til økt produksjon av alternativ kraft i regionen, når de torsdag 6. mars indirekte til Hafslund har gitt beskjed om at Olje- og energidepartementet ikke vil gå videre med støtte til en biopellets-fabrikk på Averøy i Møre og Romsdal. Bygging av et gasskraftverk er i overskuelig fremtid eneste realistiske løsning på regionens kraftunderskudd. Dette er også regionens egen holdning til hvordan problemet skal løses. Det er svært skuffende dersom ikke også nasjonale myndigheter nå ser at dette er regionens eneste mulighet til å avverge en smertefull krise, og sørger for at det så snart som mulig kan bygges et gasskraftverk i Fræna.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Industrikraft Møre søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon i henhold til energiloven for bygging og drift av et gasskraftverk på opptil 450 MW i Elnesvågen i Fræna kommune, Møre og Romsdal.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo 5. mars 2008 søknaden. I avslaget har NVE vektlagt overordnet myndighetsavklaring av de sist behandlede gasskraft-prosjektene, som etter NVEs vurdering innebærer at det ikke skal etableres nye konvensjonelle gasskraftverk i Norge.

Regjeringens politikk for å sikre kraftforsyningen i Midt-Norge er basert på både kortsiktige og langsiktige tiltak. Alternativene som kan gi akseptabel forsynings-sikkerhet på lengre sikt er, ved siden av det omsøkte prosjektet, andre gasskraftverk, nettforsterkning Fardal-Ørskog og betydelig vindkraftutbygging.

Fristen for å påklage NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon for gasskraftverket i Elnesvågen løper fortsatt. Dersom vedtaket påklages vil Olje- og energidepartementet på vanlig måte foreta en grundig vurdering av saken.