Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:768 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Øysamfunnene Træna, Værøy og Røst er blant landets mest aktive og verdiskapende kommuner i forhold til sitt folketall. Imidlertid har disse typiske fiskerikommunene over lang tid slitt med forsyningssikkerheten av elektrisk kraft.
Vil statsråden nå ta initiativ, gjerne sammen med fylkeskommune og konsesjonshaverne for kraftforsyning, og bidra slik at stabile og sikre forsyningsordninger av kraft til Træna, Værøy og Røst snarest kan sikres?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er opptatt av at overføringsnettet utvikles og utbygges på en samfunnsmessig rasjonell måte i hele landet.

Nettselskapene er pålagt å sikre tilstrekkelig leveringskvalitet. Dette ivaretas gjennom det generelle regelverket for regulering av nettvirksomheten og krav om leveringsplikt.

Etablering av nye og forsterking av eksisterende overføringsforbindelser er ofte kostbare på grunn av naturgitte forhold. Etter energiloven med forskrifter kan finansieringen av nettforsterkninger skje på to måter: av nettselskapene og dermed av alle nettkundene i området, eller med anleggsbidrag fra de nettkundene som forårsaker det økte overføringsbehovet. Det kan også være en kombinasjon av disse finansieringsmåtene. Det er opp til det lokale nettselskapet (områdekonsesjonæren) å avgjøre om anleggsbidrag skal kreves. Nettselskapet må i så fall ha en konsekvent praksis i hele konsesjonsområdet. Olje- og energidepartementet har ingen særskilte virkemidler for statlig støtte til finansiering av nettforsterkninger.

Utjevningsordningen for nettleie bidrar til å kompensere de kundene som er tilknyttet distribusjonsnettene med de aller høyeste overføringskostnadene. Ordningen vurderes som treffsikker og effektiv, og sikrer likebehandling med hensyn til offentlig støtte ved høye overføringskostnader.

Samtidig er vi oppmerksom på de særlige utfordringer den gunstige situasjonen i næringslivet i de aktuelle øysamfunnene representerer. Vi er i gang med å vurdere muligheter for å lette deres situasjon uten å undergrave eksisterende systemer og uten å bidra til forskjellsbehandling.