Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:770 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Flere bedrifter i Notodden/Kongsberg regionen er svært bekymret for at Notodden flyplass nå risikerer å bli nedlagt på grunn av økonomiske problemer. Det er nå et arbeid i gang for å finne løsninger hvor både kommunen og næringsliv aktivt er med. Notodden er som kjent ikke en del av kryssubsidieringssystemet til Avinor.
Vil statsråden se på muligheten for at også Notodden flyplass kan bli innlemmet i denne ordningen?

Begrunnelse

Allerede den gangen Fornebu flyplass ble lagt ned, ble Notodden lufthavn sett på som en avlastningsflyplass/erstatningsflyplass for småfly i Østlandsområdet. I etterkant har skjedd svært lite. Notodden Lufthavn ble aldri en del av Avinor-systemet, og har derfor i flere år vært helt avhengig av eksterne midler fra bl.a. Notodden kommune for å overleve. Dette er en løsning som over tid er uønsket og som ikke bidrar til stabilitet. Norske flyplasser opplever at det stadig kommer nye sikkerhetskrav fra luftfartsmyndighetene som må følges opp. Med det inntektspotensialet som små flyplasser har, så blir dette vanskelig å få til uten tilskudd. Det har flere ganger blitt forsøkt å få flyplassen inn i Avinor sitt krysssubsideringssystem, uten at man så langt har lyktes.
Jeg er også kjent med at det arbeides aktivt i kommunene og næringslivet på Notodden og Kongsberg for å få på plass en permanent løsning som kan sikre flyplassens fremtid.
Flere av bedriftene i Notodden/Kongsbergregionen mener også at det er svært viktig å opprettholde aktiviteten på flyplassen både for å sikre at næringslivet som holder til i regionen ikke velger å flytter ut, samtidig som flyplassen er viktig for å trekke til seg nye bedrifter.
Notodden kommune sammen med næringslivet i regionen arbeider nå aktivt for å se på mulige løsninger på utfordringene som lufthavnen står overfor.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg vise til at Samferdselsdepartementet i 2007 bidro med en ekstraordinær bevilgning på 700 000 til Notodden Lufthavn AS til ny merking og oppgradering av lysutstyr.

Omfanget av det statlige flyplassnettet ble sist behandlet av Stortinget i samband med St.meld. nr. 15 (1994-95) og Innst. S. nr. 128 (1994-95). I lys av utviklingen siden sist gang det statlige flyplassnettet ble behandlet i Stortinget, finner jeg det naturlig å ta opp spørsmålet vedrørende flyplassnettet på nytt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. Jeg tar sikte på å legge fram ny NTP for Stortinget ved årsskiftet 2008-2009. I den forbindelse avholdes det nå møter med alle fylkeskommunene.

En utvidelse av det statlige flyplassnettet vil ha økonomiske konsekvenser for staten, og spørsmålet må utredes grundig. Konsekvensene for økonomien i Avinor vil stå sentralt i en slik vurdering. Avinor står for tiden overfor store økonomiske utfordringer i samband med at lufthavnene i selskapet skal oppgraderes i tråd med nye sikkerhetskrav fra Luftfartstilsynet.