Skriftlig spørsmål fra Tove Nyhus (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:775 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Tove Nyhus (FrP)

Spørsmål

Tove Nyhus (FrP): Fem innbyggere anmeldte Nes (AK) kommune for miljøkriminalitet den 13.12.06. Romerike politidistrikt henla nylig saken etter bevisets stilling. Anmelderne reagerer på saksbehandlingen hos politiet. Henleggelsen fikk de beskjed om via media, og ingen av anmelderne ble kontaktet i løpet av de 13 måneder som saken ble etterforsket. Henleggelsen er nå påklagd.
Kan statsråden forsikre om at anmeldelser av offentlige organ som en kommune blir tatt på alvor, og kan anmelderne forvente kvalitetssikret saksbehandling av sin klage?

Begrunnelse

Esval avfallsdeponi ble opprettet i 1972, og har siden den gang vært et kommunalt avfallsdeponi for Nes kommune. Lukt- og sigevannsproblemer har i mange år vært et større eller mindre problem på Esval. To ganger har Nes kommune blitt anmeldt for miljøkriminalitet av kommunens egne innbyggere. I 2000 ble Nes kommune dømt for miljøkriminalitet, og ilagt en bot. Ved siste anmeldelse ble som nevnt saken henlagt.
Anmelderne reagerer sterkt på den behandling deres anmeldelse har fått. De opplever at dette er en alvorlig sak som i perioder påfører mange innbyggere i Nes kommune store ubehageligheter og plager.
Grunnen til at anmelderne reagerer er som følger:

Informasjon fra politidistriktet.

Anmelderne uttrykker forbauselse over at de først ble underrettet om henleggelsen etter selv å ha henvendt seg til politiet. De ble oppringt av 2 lokale aviser og informert om henleggelsen. Etter å ha ventet noen tid på at de som anmeldere skulle bli informert, tok de selv kontakt med politiet for å få bekreftet at saken var henlagt. Ut fra sakens betydning og natur, så er det vel et rimelig krav at anmelder blir underrettet uten selv å måtte henvende seg til politiet?

Saksbehandlingen.

Fem personer skrev under anmeldelsen, og ingen av disse fem ble kontaktet under etterforskning av saken. Lokalavisen Raumnes har i ettertid snakket med aktuell politiadvokat, og fått opplyst at Romerike politidistrikt bare har hatt to telefonsamtaler med henholdsvis teknisk sjef i Nes kommune og med miljøvernavdelingen i fylket. Begge disse instanser er parter i saken. "Åstedet" - Esval avfallsdeponi er så vidt kjent ikke besøkt av politiet som et ledd i etterforskningen. Ut fra dette kan det se ut som henleggelsen er basert på de to nevnte telefonsamtaler, noe som virker som mangelfull og ensidig saksbehandling.
I tillegg gikk det mer enn 13 måneder fra anmeldelsen ble inngitt og til henleggelsen fant sted.
Anmelderne føler at de ikke har blitt tatt på alvor, noe som er sterkt beklagelig. At innbyggere i en kommune må gå til sak mot sin egen kommune fordi de opplever at kommunen påfører innbyggerne uakseptable plager, er i og for seg alvorlig. Når de i tillegg har en opplevelse av at politiet ikke realitetsbehandler anmeldelsen, så er det lett å forstå at oppgitthet over systemet oppstår.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at det hører inn under påtalemyndighetens kompetanseområde å treffe avgjørelser om etterforskningen og påtalebehandling av straffesaker. Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet, og er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden. Jeg har derfor ikke mulighet til å gripe inn i enkeltsaker som den det vises til i spørsmålet, og kjenner heller ikke detaljene i saken.

Generelt kan nevnes at straffeprosessloven og påtaleinstruksen har detaljerte regler om saksbehandlingen av straffesaker. Helt sentralt står politiets plikt til å sende skriftlig underretning til sakens parter. En fornærmet eller andre som har inngitt en anmeldelse og som antas å ha rettslig klageinteresse, skal ha skriftlig underretning om eventuell henleggelse av saken.

Dersom man ikke har mottatt slik underretning, bør dette tas opp med politiet. Forholdet kan videre tas med i en klage til overordnet påtalemyndighet, som i dette tilfelle vil være Oslo statsadvokatembete. I klage til overordnet påtalemyndighet kan det etter forholdene være grunn til å nevne at man har flere opplysninger i saken, og man kan be om at ytterligere etterforskningsskritt foretas. Jeg har tillit til at overordnet påtalemyndighet vil foreta en grundig behandling av klagen.

De senere år har det vært et betydelig fokus på miljøkriminalitet. Det er innen politi og påtalemyndighet en klar visshet om at også offentlige organ kan overtre straffebestemmelsene på området. En anmeldelse av en kommune forutsettes derfor å bli behandlet med samme alvor som enhver annen anmeldelse.