Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:778 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Hvilke avgasskomponenter har forskjellige typer biodrivstoff laget av mais, sukker, og raps og bensin og diesel?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har forelagt spørsmålet om avgasskomponenter for Statens forurensningstilsyn. De kan opplyse følgende:

Generelt kan man si at de stoffene som er i biodrivstoff er mindre giftige (toksiske) enn stoffene i bensin og autodiesel. Gjennom forbrenningsprosessene i motorene vil de ulike stoffene bli omdannet eller brutt ned til andre sammensetninger, men det er likevel antatt at avgassene fra biodrivstoff er noe mindre toksiske enn fra bensin og autodiesel. Utslippene for ett og samme drivstoff kan variere avhengig av type motor og motorteknologi, og det er derfor vanskelig å gi noe entydig svar på hvilke utslipp de ulike drivstoffene vil gi.

Det er ingen forskjell i den kjemiske sammensetningen av bioetanol basert på mais eller sukker. Her følger en liste over en del av komponentene som finnes i utslippene fra bensin og bioetanol:

Karbondioksid (CO2); karbonmonoksider (CO); nitrogenoksider (NOX ); organiske gasser som for eksempel etan, propan, eten, propen, 1,3-butadiene, olefin, metanol, etanol, formaldehyd, acetaldehyd, aceton, benzen, toluen, xylen og isopren; svoveldioksid (SO2); ammoniakk; partikler bestående av blant annet organisk materiale, såkalt black carbon, sulfater og nitrater.

Økt andel bioetanol i bensin vil medføre endringer i direkte utslipp fra flere komponenter. Sannsynligvis vil NO2-utslippene bli noe redusert. Utslipp av organiske gasser vil bli redusert med noen unntak, utslippene av aldehyder vil øke. Endringer i utslipp av andre stoffene vil kun være marginale eller lik null. Endring i utslipp av klimagasser basert på et livsløpsperspektiv er ikke vurdert her.

Når det gjelder diesel og biodiesel er hovedkomponentene i utslippene mye de samme som for bensin/bioetanol, men sammensetningen og mengdeforhold kan variere. Økt andel biodiesel i ordinær diesel anslås å gi små forskjeller i utslipp i forhold til ren diesel. Utslippene for biodiesel kan variere noe avhengig av hvilket råstoff det er produsert på. Ren biodiesel basert på raps anslås å medføre reduserte utslipp av CO, en viss økning i NOx-utslippene og reduserte utslipp av partikler. Utslippsendringene spesielt for NOx er meget usikre. Endring i utslipp av klimagasser basert på et livsløpsperspektiv er ikke vurdert her.