Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:779 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): Vintersesongen 2006/2007 ble det i Norge brukt 137109 tonn salt til bruk på riks- og fylkesveier. Av dette er det anslått at 13700 kilo er av det giftige stoffet ferrocyanid. Det finnes ingen fullstendig oversikt over skadevirkningene på miljø og helse, men flere ganger har det vært varslet at dette bl.a. har havnet i drikkevann og reservoar. Ingen vil i dag ta ansvar da dette ikke er klassifisert som forurensning.
Vil statsråden ta initiativ for å få en bedre oversikt, samt tiltak for å begrense omfanget?

Begrunnelse

Den 5. mars 2008 kunne vi lese i Nordlys om veisalt som gir gift i drikkevannet til innbyggerne i bl.a. Målselv kommune. Det etterlyses nasjonale forskrifter som kan hindre utslipp av veisalt i drikkevannsreservoarer. Statens forurensningstilsyn (SFT) har heller ikke ansvar, men har, ifølge avisen, sendt bekymringsbrev til Miljøverndepartementet. På bakgrunn av dette har vegdirektoratet satt i gang et fireårig prosjekt kalt "smartere salting".
NIVA har undersøkt 59 sørnorske vann der det i 18 tilfeller ble påvist alvorlige miljøeffekter, men dette er antagelig et problem som dekker større deler av landet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg mener det er svært viktig at vi sikrer god miljøtilstand i vassdrag, innsjøer og grunnvann. Forurensningsloven og drikkevannsforskriften har bestemmelser som beskytter henholdsvis vannmiljøet generelt og drikkevannskilder spesielt. Forurensning er i utgangspunktet forbudt etter forurensningsloven, med mindre det er gitt særskilt tillatelse. Loven har unntak for forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper. Forurensningsloven gjelder også for forurensning som følge av vegsalt. Drikkevannsforskriften setter forbud mot forurensning av vannforsyningssystem som kan medføre fare for forurensning av drikkevann. Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann.

Ferrocyanid er et tilsetningsstoff i vegsalt og andre typer salt. Forurensning med dette stoffet er omfattet av de samme reglene som forurensning pga vegsalting som sådan. Ferrocyanid er i seg selv ikke giftig, men det er kjent at det kan omdannes til farlige stoffer i miljøet, bl.a. ved sterkt sollys. Dette har likevel ikke vært påvist i de avrenningsundersøkelsene som har vært gjort her i landet.

Vegdirektoratets rapport ”Kjemisk tilstand i vegnære innsjøer” (rapportnr. UTB 2006/06) viser at det er negative miljøeffekter av vegsalting på en del innsjøer. Statens forurensningstilsyn har fått opplyst at Vegdirektoratet vil følge opp dette blant annet gjennom tiltak, der det er påvist negative miljøeffekter på vegnære innsjøer. Hovedtiltaket vil være omlegging av saltingsrutinene på de aktuelle vegstrekningene. Vegmyndighetene trapper også opp forsknings- og utviklingsvirksomheten som blant annet er rettet mot å finne fram til miljøvennlige alternativer.

Statens forurensningstilsyn har anbefalt at miljøeffekter knyttet til vegsalting følges aktivt opp gjennom arbeidet med vannforvaltningsforskriften. I vannforvaltningsarbeidet skal det utarbeides helhetlige forvaltningsplaner for vannregionene med tiltaksprogram for hvordan målet om bedre miljøtilstand skal nås. Her skal alle relevante sektorer samarbeide om tiltak, og Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet følge opp miljøeffektene av vegsalting gjennom arbeidet.

Jeg anser at det er hensiktsmessig at oppfølging av saltpåvirkede innsjøer inkluderes i vannforvaltningsarbeidet slik det nå legges opp til. Det er også viktig at arbeidet med å bedre kunnskapen om metoder og alternativer til vegsalting fortsetter, og at vegmyndighetene gjennomfører hensiktsmessige tiltak. Jeg vil følge med på resultatene av dette arbeidet framover og løpende vurdere behov for oppfølging fra miljøvernmyndighetenes side.