Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:782 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Regjeringen la frem en rehabiliteringsstrategi i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. Der har Regjeringen sagt at habilitering og rehabilitering skal være et satsingsområde. Til tross for dette kuttes nå tiltak for bl.a. barn med CP, bla ved store nedskjæringer ved Trondsletten habiliteringssenter i Sør-Trøndelag.
Hvordan vil statsråden sikre at habiliteringstilbudet til barn opprettholdes, både kvalitetsmessig og i omfang?

Begrunnelse

For kort siden mottok jeg et skriv fra CP-foreningen i Trøndelag. De er meget bekymret for de foreslåtte nedskjæringer innen habiliteringstjenesten for barn i Sør-Trøndelag. De stiller spørsmål om hvordan det er mulig at brukerne opplever et stadig dårligere tilbud, når regjering, storting og Helse Midt-Norge sier at barnehabilitering skal være et satsingsområde.
De viser til at styret ved St. Olav vedtok et kutt på 2 millioner kroner i habiliteringstjenesten for barn i Sør-Trøndelag. Dette kuttet vil innebære at 3,5 årsverk må kuttes ved Trondsletten habiliteringssenter, noe som kommer i tillegg til et kutt tilsvarende 1,9 årsverk ved senteret i fjor. Dette vil få store negative konsekvenser for brukere i dette området.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Habilitering av barn og unge er et prioritert område for denne regjeringa. Gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene og i tildelingsbrevet til Sosial- og helsedirektoratet har jeg bl.a. bedt om at det skal være ekstra oppmerksomhet på videreutvikling og styrking av barnehabiliteringstjenestene.

Som oppfølging av nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som ble lagt fram sammen med statsbudsjettet i høst, har jeg bedt Sosial- og helsedirektoratet om å utarbeide en handlingsplan for habilitering av barn og unge i kommunen og spesialisthelsetjenesten, der bl.a. likeverdighet i tilbudet uavhengig av bosted står sentralt.

St. Olavs Hospital har det siste året vært gjennom krevende omstillingsprosesser. I slike prosesser vil det alltid være usikkerhet. For sykehuset samlet sett har resultatet av denne omstillingen vist at tilbudet, kapasitetsmessig, heller har økt enn blitt redusert. Habilitering av barn er et område som skaper stort engasjement hos de mennesker det berører.

Når det gjelder tilbudet til barn fra barnehabiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag, har jeg vært i kontakt med Helse midt-Norge RHF. Vedrørende omstillingsprosessene som pågår ved St. Olavs Hospital og vedtaket i styret for St. Olav Hospital HF om å redusere kostnadsrammen til barnehabiliteringen med 2 millioner kroner, har jeg blitt forsikret om at styrets mål med omstillingen er at St. Olavs Hospital opprettholder kapasiteten i tilbudet innen barnehabilitering. Helse Midt-Norge RHF har i sin tilbakemelding til meg vist til at St. Olavs Hospital rapporterer at de har kontroll på omstillingsprosessen. Sykehuset legger bl.a. vekt på å se miljøet på Øya og Trondsletten Habiliteringssenter mer i sammenheng enn tidligere. Det legges vekt på samarbeidet og arbeidsfordelingen med kommunene, og det legges vekt på å forbedre den interne prioriterings- og vurderingspross når det gjelder henvisninger. Jeg er også informert om at ansatte og tillitsvalgte er deltakere i prosessen etter gjeldende avtaleverk.

Helse Midt-Norge RHF understreker at de vil følge ekstra godt med i prosessen ved St. Olavs Hospital for best mulig å sikre at målet om å opprettholde kapasiteten i tilbudet innen barne-habilitering blir nådd.