Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:784 (2007-2008)
Innlevert: 07.03.2008
Sendt: 10.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Hagas tiltakspakke for rimelig kraft til industrien, lansert 12.02.08, skisserer statsråden blant annet en ordning med redusert nettleie for industrien. I Budsjettinnst. nr. 9 (2007-2008) uttrykker derimot flertallsmerknadene et ønske om å gå i motsatt retning, for å stimulere til satsning på bioenergi.
Mener statsråden at hennes tiltak er i tråd med signalene fra flertallet i komiteen på stortinget?

Begrunnelse

Hagas industrikraftpakke: "Regjeringen vil vurdere å redusere nettleien for industribedrifter. "
I budsjettinnstillingen står det:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, er opptatt av at bioenergi fases inn i oppvarmingsmarkedet. Flertallet har merket seg at inntil 4 TWh elektrisk oppvarming har lav nettleie fordi forbruket inngår i ordningen med utkoblbart forbruk. Dette kan fortrenge bioenergi.
Flertallet viser videre til at Regjeringen nå gjennomgår ordningen med utkoblbart forbruk, og det vil vurderes alternative ordninger som tar hensyn til behovet for energiomlegging og fleksibilitet i overføringsnettet og kraftmarkedet.
Flertallet viser videre til at Regjeringen i arbeidet er opptatt av energiomlegging og satsing på fornybar energi. Flertallet anmoder derfor Regjeringen om en styrking av vilkårene for bioenergi i det norske energisystemet.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er positiv til satsing på bioenergi, men mener retorikken rundt « utkoblbart forbruk » illustrerer behovet for en helhetlig tilnærming i energipolitikk. I alt for mange tilfeller står uttalelser og tiltak i direkte motstrid med hverandre. Disse medlemmer viser i så måte til at den rødgrønne regjeringen en rekke ganger har påpekt at billig kraft til industrien kan sikres gjennom lavere strømpris til de industribedrifter som vil koble ut el-forbruk i tider med vanskelig kraftforsyning."

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftforedlende industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at kraftforedlende industri skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

På bakgrunn av dette la jeg frem min skisse til tiltaksplan for denne industrien under interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar i år. Denne vil nå bli ytterligere bearbeidet i Regjeringen. Jeg samarbeider med representanter for arbeidslivets parter om utdypning og konkretisering av tiltakene.

Et mulig tiltak er knyttet til nettleie. Kraftforedlende industri tar ofte ut kraft direkte fra sentralnettet eller regionalnettet og er ofte gunstig lokalisert i nærheten av kraftproduksjonen. Med bakgrunn i dette er det mye som tilsier at nettleien for den kraftkrevende industrien bør kunne reduseres ytterligere.

Jeg registrerer at flertallet har merket seg at ordningen for utkoblbart forbruk innebærer lav nettleie som kan fortrenge bioenergi. I klimameldingen varsles det at Regjeringen vil vurdere å gjøre om ordningen for utkoblbar kraft slik at den ikke lenger bidrar til at el utkonkurrerer ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet. Arbeidet med å vurdere ordningen er satt i gang og jeg vil komme tilbake til dette spørsmålet når vurderingene er gjennomført.

Videre vil jeg understreke at Regjeringen har flere virkemidler som er direkte rettet mot energiomlegging i industrien. Regjeringen har allerede på plass gode ordninger for energiomlegging i industrien, først og fremst gjennom Enovas støtteordninger. Gjennom Enovas industriprogram ytes det støtte til investeringer i energieffektive tiltak, tiltak for energigjenvinning og konvertering til bioenergi og andre fornybare energikilder. Industriprogrammet er det av programmene til Enova som har oppnådd de høyeste energiresultatene i perioden 2001-2007. De siste par årene har energiresultatene på dette området vært spesielt gode. De samlede kontraktsfestede resultatene innen industrien for perioden 2001-2007 er på over 2,7 TWh/år, hvorav avtaler inngått i 2007 utgjør 814 GWh/år. Enovas programmer for ny teknologi og varme er også aktuelle for industrien, blant annet fordi stadig flere industribedrifter ser seg tjent med å dekke sitt varmebehov med fornybare energikilder framfor olje og elektrisitet.

Det er i tillegg utarbeidet et eget program for energieffektivisering som bedrifter innenfor treforedlingsindustrien kan delta i. Deltakelse i dette programmet gir fritak fra el-avgiftens minstesats. Industriens motytelse er å opprette et system for energiledelse, gjennomføre tiltaksanalyser og investeringer i energieffektiviseringstiltak som er lønnsomme.