Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:791 (2007-2008)
Innlevert: 10.03.2008
Sendt: 11.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Budstikka 10. mars sår igjen samferdselsministeren tvil om Regjeringens vilje til å følge opp Oslopakke 3 når det gjelder bygging av en ny E 18 i tunnel. Statsråden sier: "Foreløpig får vi håpe at den kommende bomringen, sammen med et betydelig forbedret kollektivtilbud løser problemet så det ikke blir nødvendig med noen utvidelse." Dersom dette er statsrådens og regjeringens holdning bryter det forutsetningen i Oslopakke 3.
Kan statsråden trekke uttalelsen tilbake, og garantere at hun vil følge opp Oslopakke 3?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har ved framlegget av Oslopakke 3 trinn 1 ikke tatt stilling til noen prosjektportefølje, jf. St.prp. nr. 40 (2007-2008). Stortinget har heller ikke tatt stilling til prosjektporteføljen ved sin behandling av saken 13. mars 2008, jf. Innst. S. nr. 170 (2007-2008). Jeg vil gi en helhetlig framstilling av Oslopakke 3, og en samlet vurdering av utbyggingsplanene som en del av trinn 2. Dette er naturlig at skjer på bakgrunn av det pågående KS1-arbeidet og prioriteringer gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan.

Jeg er selvsagt klar over den skjøre lokalpolitiske enigheten om Oslopakke 3 og de ulike ”inngangsbillettene” som de ulike partiene har hatt for å kunne gå med i samarbeidet. Derfor er det helt nødvendig og naturlig å ha en nær dialog med lokale myndigheter i det videre arbeidet med trinn 2.

Når det gjelder det konkrete oppslaget i Budstikka, vil jeg påpeke at jeg ikke har blitt korrekt sitert. Jeg refererte til at jeg håpet at oppstart av innkrevingen, sammen med en bedring av kollektivtilbudet – som var knyttet ikke minst til tog, og de uheldige omstendighetene vi har hatt der, og som er tatt fatt i – skulle medføre at presset i Vestkorridoren ble mindre. Men jeg har ikke referert til sammensetningen og innholdet i pakka. Det gjør jeg av prinsipp ikke.

Jeg har stor forståelse for at de som skal være med å finansiere Oslopakke 3, også vil ha noe igjen for det. Slik pakken er utformet bidrar de reisende fra vest inn mot Oslo tungt i finansieringen og det er naturlig at det reflekteres i en ekstra innsats i det geografiske området.