Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:800 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 12.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): Direktoratet for naturforvaltning avga 10. mars 2008 sin tilrådning til Miljøverndepartementet i forhold til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Regjeringen har tidligere sagt at saken vil komme til behandling i Stortinget i løpet av våren 2008.
Når kan man forvente at ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag forelegges Stortinget for behandling?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet mottok Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin tilråding om ny lov om motorferdsel i utmark 10. mars d.å. Departementet vil nå foreta en grundig gjennomgang av DNs forslag, og på selvstendig grunnlag vurdere de foreslåtte endringer i gjeldende motorferdselregelverk. Eventuelle forslag til lovendringer vil bli fremmet for Stortinget i løpet av 2008.