Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:806 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 12.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Prosessen rundt anskaffelse av nye redningshelikoptre har vedvart over lang tid. Med bakgrunn i siste ukes betydelige omtale av redningshelikoptersaken i DN, er sentrale spørsmål fremkommet om den habilitetsvurdering som er gjort av ledelse og konsulenter som er tilknyttet prosjektet for anskaffelse av nye redningshelikopter. Det har også vært fokusert på hvorfor Justisdepartementet ikke har benyttet Forsvarets tekniske og operative kompetanse i saken.
Mener statsråden habilitetvurderingen i denne saken er tilfredsstillende?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Anskaffelsen av nye redningshelikoptre er en betydelig investering i livreddende materiell med varighet for de neste 30-40 år. Det er derfor av største betydning at det arbeid som gjøres er grundig og har den høyeste kvalitet. Som statsråd med ansvar for redningstjenesten er det av stor betydning for meg at det materiell som anskaffes er hensiktsmessig, både for de som skal redde, og for de som skal reddes. Prosessen frem mot slike valg må være ryddig og inngi tillit for alle de involverte parter. Jeg setter derfor kvalitet høyt, ikke bare for resultatet, men også for prosessen.

Som representanten påpeker har prosessen vedvart over en viss tid, men dette er i seg selv også med på å sikre at de valgene som tas er de riktige. Etter at regjeringen, gjennom en samlet vurdering, valgte å avstå fra å innløse opsjonsvarianten av NH90 som redningshelikopter som følge av bl.a. lav rekkevidde, ble det besluttet å iverksette en ny anskaffelsesprosess gjennom en åpen anbudsrunde. Dette er et klart signal om at regjeringen vil strekke seg langt for å innfri de krav som ligger til grunn for en moderne redningshelikoptertjeneste som skal dekke store land og sjøområder, og som må kunne redde mange nødstedte, ofte over store avstander.

Offentlig sektor har etablert kvalitetssikringsordninger som skal sikre god kvalitet i de valgene som tas. Dette er tidkrevende prosesser, men Regjeringen har lagt til grunn at det skal gjennomføres kvalitetssikring av den fremtidige anskaffelsen av nye redningshelikopter i tråd med Finansdepartementets regime for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer. Dette arbeidet er fortsatt i en tidlig fase. Sett i lys av Dagens Næringslivs artikler, og den interesse media ellers viser for saken, er det derfor viktig å understreke at ingen leverandører av fremtidens redningshelikopter så langt verken er foretrukket eller utelukket. Slike valg ligger fortsatt et stykke frem i tid.

Når det gjelder de omtalte habilitetsforholdene er jeg, i likhet med Dagens Næringsliv, opptatt av åpenhet og at alle sider av en slik anskaffelse skal være etisk forsvarlig. Selv om jeg ser at vinklingen ikke tegner det hele og fulle bilde av situasjonen, setter jeg pris på at pressen føler nøye med oss. Det inspirer oss til å anstrenge oss ytterligere for å sikre en transparent og etisk godt forsvarlig gjennomført prosess. Det har under hele prosessen vært gjort tiltak for å sikre en høy etisk standard og for å sikre tilliten til prosessen, og jeg vil kontinuerlig vurdere om det er flere tiltak som bør igangsettes.

For å forhindre at feil oppstår er det i tråd med rådende prosjektteori etablert strukturer rundt anskaffelsen som har utførende og kontrollerende oppgaver. Prosjektet styres i Justisdepartementet som en linjeoppgave og det er etablert et kompetansemiljø for å tilrettelegge for de politiske beslutninger som skal tas. Det er i tillegg opprettet en rådgivende samarbeidsgruppe bestående av representanter på embetsnivå fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som møtes jevnlig for å sikre koordinering og forankring. En for formålet opprettet statsrådsgruppe holdes også løpende orientert.

Til å forberede den kommende anskaffelsen har jeg opprettet et anskaffelsesprosjekt som skal bistå i utarbeidelsen av innspill i beslutningsprosessen. Prosjektorganisasjonen har en bred sammensetning innen helikopterteknisk, helikopteroperativ, juridisk og økonomisk rådgivning. Gruppen består for en stor del av deltagere fra Forsvaret og et sentralt delprosjekt ledes også av Forsvaret. Enkelte konsulenter med bakgrunn fra sivil bransje er også engasjert for å kunne ha en tilstrekkelig balanse og representasjon i de vurderinger som skal gjøres. Siden det ble antatt at det i perioder ville være varierende behov for slik kompetanse i tillegg til de faste deltakerne fra Forsvaret, ble det besluttet å inngå rammeavtaler med konsulenter. Den samme vurderingen ble gjort i forbindelse med finansiell og juridisk kompetanse.

Etter en anbudskonkurranse i hele EØS området foretok et evalueringsteam i Justisdepartementet en grundig vurdering av de aktuelle kandidatene ut fra på forhånd tillyste evalueringskriterier for å ha en så objektiv vurdering av tilbudene som mulig. Habilitetsvurderinger var en del av denne vurderingen. Etter at rammeavtale var tegnet med konsulentselskapene bisto advokaten som er engasjert på den juridiske avtalen med nok en gjennomgang av prosjektleders og de andre konsulentenes habilitet. I tillegg til dette har det blitt holdt etikkseminar og utarbeidet etiske retningslinjer for prosjektets deltagere.

Som en del av den ovenfor nevnte kvalitetssikringsprosessen er det i disse dager satt i gang en omfattende informasjonsinnhenting i markedet. Alle mulige leverandører både med tanke på helikopter og vedlikehold, kan komme med informasjon. Så langt har svært mange meldt sin interesse noe som ikke tyder på at det er mistillit til prosessen i markedet.

Jeg har likevel som en ekstra forsikring nå iverksatt en ny gjennomgang for å forvisse meg om at forholdene rundt habiliteten i orden.