Skriftlig spørsmål fra Rolf Jarle Brøske (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:807 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 12.03.2008
Besvart: 17.03.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Rolf Jarle Brøske (H)

Spørsmål

Rolf Jarle Brøske (H): Sjøfartsdirektoratet har i flere brev til departementet presentert store utfordringer knyttet til ressursmangel og advarer mot at dette kan føre til materielle skader, personskader, miljømessige konsekvenser og at skip ikke kan seile. Direktoratet ber om 50 mill. i ekstrabevilgning.
Deler Regjeringen direktoratets vurdering av at personellutfordringene er en sikkerhetsrisiko, og hvilke tiltak vil statsråden i så fall gjennomføre for å løse situasjonen?

Begrunnelse

Sjøfartsdirektoratet søkte ved brev 9. januar 2008 Nærings- og handelsdepartementet om at det settes av 50 millioner kroner for budsjettåret 2008, og at det videreføres i rammen for 2009. De omsøkte midler er tenkt benyttet til kjøp av tjenester fra klasseselskap/delegere ut en del fartøy for å avlaste den totale arbeidsmengde, innleie av ekstern kompetanse for å bistå med rekruttering og til å heve lønnsnivået for å rekruttere og beholde personell, spesielt maritim/teknisk kompetanse. I søknaden fremkommer det at:

"Dersom direktoratet ikke får tilført økte rammer for 2008 og 2009 ser ledelsen svært alvorlig på situasjonen og en frykter at direktoratet vil være en bremse i forhold til at "skip skal seile" pga. manglende kapasitet. I ytterste konsekvens kan direktoratets saksbehandlere gjøre feil, med alvorlige konsekvenser for liv, fartøy og miljø, som følge av arbeidspress eller kompetansemangel."

Det påpekes også at "Risikoen for at våre saksbehandlere gjør feil, enten som følge av kompetansemangel eller høyt arbeidspress, er stor og vil bli større."

I brev av 14. februar 2008 fremkommer det at Sjøfartsdirektoratet betegner utfordringene knyttet til å rekruttere og beholde kvalifisert personell som den største utfordringen i den overordnede risikovurderingen. Det fremkommer videre at konsekvensen dersom dette inntreffer er vurdert som alvorlig, herunder hendelse med store materielle skader og/eller personskade, og at sannsynligheten for at dette inntreffer, er vurdert som stor.
Direktoratet opplyste om 38 ledige/ubesatte stillinger, samt at 19 personer ikke får tilbud om fortsatt pendling med den følge at disse stillingene må rekrutteres i 2008.
I Aftenposten 11. mars 2008 kan vi lese at Inge Ingvaldsen, leder for fagforeningen Skipskontrollens Forening, frykter alvorlige konsekvenser dersom direktoratet fortsetter å tappes for kompetente fagfolk.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I Statsbudsjettet for 2008 ble det bevilget 258 mill. kroner til direktoratets driftsbudsjett. Dette er en økning fra saldert budsjett i 2007 på 8,1 mill. kroner. I tillegg er det bevilget 18,5 mill. kroner som skal dekke utgifter knyttet til flyttingen av Sjøfartsdirektoratet i 2008.

Flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund ble besluttet i 2003. Flyttingen av direktoratet har gitt store utfordringer med å finne tiltak for å sikre rekruttering og kompetanse slik at oppgavene kan løses på en god måte. Det har i tillegg oppstått en spesielt krevende situasjon på bakgrunn av stor skipsbyggingsaktivitet, noe som har ført til økt arbeidsmengde også i direktoratet. Videre innebærer det stramme arbeidsmarkedet økte utfordringer knyttet til rekruttere og beholde ansatte.

På grunnlag av informasjon fra Sjøfartsdirektoratet er det departementets vurdering at personellsituasjonen per i dag ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

For å avhjelpe situasjonen vil Sjøfartsdirektoratet kjøpe enkelte tjenester av klasseselskapene. Dette vil frigjøre ressurser og avlaste den totale arbeidsmengden.

Nærings- og handelsdepartementet har en løpende dialog med Sjøfartsdirektoratet og vurderer i samarbeid med direktoratet behovet for ytterligere tiltak.