Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:810 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 13.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvor mye av denne budsjettøkningen til Telemark politidistrikt på 6,5 millioner kroner fra 2007- til 2008-budsjettet, vil bli brukt til å dekke økte lønnskostnader, økte pensjonskostnader, generell prisvekst, og den nye arbeidstidsordningen for politiet?

Begrunnelse

I svarbrevet fra statsråden til undertegnede, datert den 3. mars 2008, viser statsråden til budsjettøkningen til Telemark politidistrikt fra 2007 til 2008. Undertegnede antar at dette tallet er lagt i svarbrevet for at det skal ha en relevans som svar til mitt forrige spørsmål som omhandlet strafferabatt på grunn av saksbehandlingstid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidirektoratet tildeler politidistriktene en ramme og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i sitt distrikt på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle de områder politiet har ansvaret for.

Politidirektoratet opplyser at det i budsjettet til Telemark politidistrikt for 2008 er lagt inn kr 6 664 976,- til pris- og lønnsjusteringer. Direktoratet opplyser at Telemark politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt, og både gjennomsnittlig saksbehandlingstid og gjennomsnittlig oppklaringsprosent ligger i 2007 godt innenfor de resultatmål Stortinget har vedtatt.

Politidirektoratet opplyser videre at budsjettet til det enkelte politidistrikt ikke blir belastet pensjonskostnader.

Det er ikke beregnet særskilte midler som kompensasjon for økte kostnader i forbindelse med nye arbeidstidsbestemmelser. De nye arbeidstidsbestemmelsene trådte i kraft 01.06.07, og det har vært vanskelig å få en fullstendig oversikt over de budsjett- og bemanningsmessige konsekvenser som endringen i arbeidsmiljøloven i 2005 fører til. Vurderingen av konsekvenser av nye arbeidstidsbestemmelser er derfor sentralt i det oppdrag Politidirektoratet er gitt om å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, fram til 2015. Utredningen skal være ferdig 01.06.08.