Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:811 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 13.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Har statsråden vurdert dette som en av konsekvensene med den nye godtgjøringsordningen, og vil statsråden hvis dette blir en trend, revurdere godtgjørings- og kompensasjonsordninger for medlemmer av forliksrådene?

Begrunnelse

På nettsidene til NRK-Østafjells kan man torsdag 6. mars 2008 lese at nyvalgt leder av forliksrådet i Seljord, Asbjørn Storrusten, ønsker å trekke seg fra vervet på grunn av den dårlige godtgjøringen for forliksrådsmedlemmer. Undertegnede har fått flere telefonhenvendelser om den dårlige godtgjøringen, der man blant annet ikke får kjøregodtgjørelse, eller dekt tapt arbeidsfortjeneste. I distriktskommuner med lange kjøreavstander kan dette bli kostbart for enkelte, samt at godtgjøringen for mange ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste. I verste fall kan dette føre til at mange ikke ønsker å ta på seg det viktige vervet som forliksrådsmedlemmer, og at vervene kun blir besatt av medlemmer som ikke har annen inntekt enn sosial- eller trygdeordninger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Godtgjørelse til forliksrådets medlemmer reguleres i forskrift 21.12.2008 nr. 1605 til tvisteloven (tvistelovforskriften) kapittel 1. Etter bestemmelsen utbetales det full godtgjørelse der partene innkalles til møte i forliksrådet, og 1/6 av full godtgjørelse i øvrige saker. Full godtgjørelse tilsvarer den offentlige salærsats for advokater som pt. er på 850 kroner. Godtgjørelsen fordeles på medlemmene som hovedregel med en halvpart til forliksrådets leder og en halvpart til fordeling mellom forliksrådets to medlemmer, eventuelt til varamedlem som deltar i behandlingen av saken. Det store flertallet av sakene i forliksrådet, ca. 80-90%, er fraværsdommer som forberedes av sekretariatene og som i stor utstrekning formannen på egen hånd avsier. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på 20.000 kroner. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er 600.000 kroner pr. kalenderår. Etter forskriften § 2 annet ledd kan det i særlige tilfeller utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag. Etter rundskriv G-05/2006 om forliksrådene og sekretariatet pkt. 3 siste ledd, tilstås kjøregodtgjørelse kun når møtet avholdes utenfor fast møtested og reisen til og fra møtet påfører medlemmene merkostnader. For øvrig ytes ikke kjøregodtgjørelse.

19.10.2007 sendte Justisdepartementet på høring forslag om reduksjon i godtgjørelsessatsen for forliksrådene. Det ble foreslått en godtgjørelse på 2/3 av den offentlige salærsats for advokater i saker hvor partene innkalles til møte. For andre saker ble det foreslått en godtgjørelse på 1/8 av salærsatsen per sak. Forslaget er en følge av Justisdepartementets forslag i St.prp. nr. 1 (2007-2008) hvor det på kapittel 414 post 21 foreslås å gjøre nevnte endringer i godtgjørelsen, som ble vedtatt i Stortinget 3.12.2007.

Forliksrådene er en viktig del av norsk rettspleie, og jeg er opptatt av at arbeidsforholdene til forliksrådene er gode. Det er viktig at medlemmene i forliksrådene får en rimelig godtgjørelse for det arbeidet som gjøres, og det er også viktig med en bred rekruttering til forliksrådene.

Jeg mener forliksrådene i dag har en rimelig godtgjørelse for det arbeidet som gjøres, og at den stykkprissats som utbetales per sak langt på vei ivaretar at man ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste eller reiseutgifter. Vervet som forliksrådsdommer er for de aller fleste forliksrådene et bierverv, og godtgjørelsen reflekterer dette. De minste forliksrådene er sikret en minsteinntekt på 20.000 kroner per år, uavhengig av antall saker.

Forskjellen mellom landets over 400 forliksråd er stor både når det gjelder saksmengde og geografi, og Justisdepartementet har derfor en kontinuerlig vurdering av godtgjørelsesordningen.