Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:812 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 13.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Kan helseministeren bekrefte at måltallene for Cochlea implantat (CI) operasjoner i oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst vil bli gjennomført; det bes også presisert hvorvidt oppdraget om 100 operasjoner på nye voksne pasienter står ved lag, og at Rikshospitalet fortsatt vil ivareta sin landsfunksjon for CI-operasjoner med oppfølging for barn?

Begrunnelse

CI-operasjoner er en teknologisk revolusjon som gir døve/sterkt tunghørte mulighet til hørsel. I oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst står det at det skal utføres 100 CI-operasjoner i 2008 på voksne. På bakgrunn av de nedbemanninger som skal gjøres på Rikshospitalets øre-nese og halsavdeling er brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund urolig for at kuttene vil ramme CI-operasjonene.
Rikshospitalet har landsfunksjonen for barn, som utgjør 30-50 operasjoner på barn i året. Rikshospitalet har også ansvaret for til sammen 720 barn og voksne som tidligere har blitt operert på Rikshospitalet. Disse er å betrakte som livstidskunder med behov for årlige kontroller og support når de får problemer med lyd eller utstyr. Da det foretas en rekke re-operasjoner på tidligere opererte pasienter årlig, bes det derfor om en presisering av hvilke pasientgrupper (gamle, nye eller barn) som er omfattet av måltallet på 100 operasjoner.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I oppdragsdokumentene for 2008 til de regionale helseforetakene er det til Helse Sør-Øst RHF presisert at det regionale helseforetaket skal øke antall Cochlea implantat-operasjoner til voksne til 100 operasjoner. Samtidig er Helse Vest RHF pålagt å utføre 60 operasjoner og Helse Midt-Norge RHF 40 operasjoner, totalt 200 operasjoner av voksne årlig. For å få ned ventetiden for voksne som trenger CI, har jeg har forutsatt at dette er operasjon av nye pasienter.

For samtidig å lette kapasiteten noe ved Rikshospitalet, er Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF pålagt å samarbeide om operasjon av voksne pasienter fra Helse Nord ved St. Olavs Hospital HF.

Rikshospitalet har i tillegg landsfunksjon for operasjon av alle barn som trenger Cochlea implantater. Alle barn som trenger det får nå tilbud om implantat på begge ører. Køen av barn som trenger CI på andre øre ble avviklet høsten 2006. For å kunne gi døvfødte barn en normal språkutvikling med CI, er anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet at operasjon bør skje før toårsalder, primært før ettårsalder.

Jeg kan forsikre representanten Berit Brørby at de overordnede kravene som er satt i oppdragsdokumentene står fast fra min side. Det er heller ingen endringer i landsfunksjonen Rikshospitalet har for operasjon og oppfølging av barn. Helse Sør-Øst RHF har nå også forsikret at kravene i oppdragsdokumentene vil bli prioritert uavhengig av omstillingskravene for 2008. Departementet har også presisert overfor Helse Sør-Øst RHF at måltallet på 100 operasjoner til voksne gjelder nye pasienter.