Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:815 (2007-2008)
Innlevert: 13.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Folk i Arendal har samlet inn 19,2 mill. kroner for å få etablert to røntgenlaboratorier, ekstrautstyr og ultralydmaskin ved hjertesenteret på sykehuset i Arendal. Statsråd Sylvia Brustad har lovet å få på plass en ekstra øremerket overlegehjemmel til senteret. Det har blitt purret på Helse- og omsorgsdepartementet, men uten at en slik overlegehjemmel er kommet på plass.
Vil statsråden snarest sørge for at PCI-hjertesenteret i Arendal får den lovede overlegehjemmelen?

Begrunnelse

Om lag 4500 mennesker har blitt undersøkt ved senteret de siste tre årene. 45 prosent av disse har fått utblokking, tolv prosent er operert, og resten har fått medisinsk behandling.
PCI (percutan coronar intervensjon) er en teknikk for å blokke ut tilstoppede blodårer. Et nasjonalt utvalg konkluderte i 2002 med at mekanisk metode er bedre enn medisin for denne type sykdom.
Statsråd Sylvia Brustad var i fjor på besøk ved hjertesenteret, og lovet i den forbindelse å bidra til at senteret fikk en ekstra øremerket overlegehjemmel. Dette har så langt ikke kommet på plass. Folk i Arendal har et sterkt engasjement for sykehuset i byen. De begynner forståelig nok å bli utålmodige og håper på en rask avklaring fra helse- og omsorgsministeren.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er kjent med at det er utfordringer når det gjelder forholdet mellom budsjettramme og kostnadsnivå ved Helse Blefjell, og at enkelte mener at dagens system for fordeling av budsjettrammer ikke ivaretar de særskilte forholdene ved dette og andre lokalsykehus.

Finansieringen av tjenestene som de regionale helseforetakene har ansvar for, foregår i flere trinn. Staten overfører penger til regionale helseforetak som har et selvstendig ansvar for å benytte disse midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med “sørge for”-ansvaret. Denne fleksibiliteten gir de regionale helseforetakene mulighet til å tilpasse finansieringen av helseforetak og private institusjoner til virksomhetenes faktiske kostnadsnivå. Kostnadsnivået kan variere betydelig mellom ulike virksomheter av mange grunner. For eksempel kan private institusjoner spesialisere seg på undergrupper av pasienter som avviker fra gjennomsnittlig kostnadsnivå. Funksjonsfordeling innenfor en region kan videre medføre systematiske ulikheter i pasientsammensetningen i helseforetakene. Da er det rimelig at finansieringen fra det regionale helseforetaket reflekterer dette.

Jeg mener at regionale helseforetak har, og skal ha, stor frihet til å tilpasse andel av basisbevilgning og andelen ISF-finansiering lokalt, dersom dette er hensiktsmessig grunnet lokale forhold.