Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:816 (2007-2008)
Innlevert: 13.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden pålegge kommunene å ta i bruk Startbank eller på annen måte sikre at det offentlige benytter seg av seriøse aktører i forbindelse med bl.a. byggevirksomhet i offentlig regi?

Begrunnelse

Byggenæringens Landsforening har etablert ordningen med Startbank som skal gjøre det lettere å velge seriøse aktører innenfor byggebransjen. Basen inneholder nødvendig informasjon om 2600 bedrifter og er økende. På sikt ønsker Byggenæringens Landsforening å åpne opp basen for forbrukere. Den senere tids fokus på svært uheldige forhold i byggebransjen hvor det offentlige har vært oppdragsgiver, tyder på at kommunene kunne ha nytte av å bruke basen når byggeoppdrag settes på anbud.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Manglende seriøsitet i deler av byggenæringen er et stort problem for så vel næringen selv, den enkelte forbruker eller huskjøper, og for samfunnet som helhet. Det nedlegges et stort arbeid fra det offentliges side for å få bukt med problemet, f. eks. gjennom arbeid mot sosial dumping, allmenngjøring av tariffavtaler osv., som ledes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennom Arbeidslivspolitisk råd, og arbeid mot økonomisk kriminalitet som ledes av Justisdepartementet og Finansdepartementet.

Det er nylig vedtatt forskrift med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser, som har til formål å unngå at offentlige oppdragsgivere inngår kontrakter med virksomheter som driver med sosial dumping. Jeg vil også nevne at det med hjemmel i allmenngjøringsloven er vedtatt en forskrift som pålegger oppdragsgivere å ta nødvendige skritt for å undersøke og følge opp at oppdragstakere/underentreprenører nedover i en kontraktskjede gir lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften.

Fra Kommunal- og regionaldepartementets side er det innført regler i plan- og bygningsloven om ansvar for foretak i byggesaker. Foretak som ønsker å påta seg ansvar i byggesaker, må gjennom en godkjenningsordning. I forslag til ny plan- og bygningslov, som vil bli lagt fram i vår, vil reglene om kontroll og tilsyn bli foreslått skjerpet. Regjeringen har opprettet et eget seriøsitetsforum under ledelse av kommunal- og regionalministeren som i samarbeid med bl.a. Barne- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet særlig vurderer tiltak for å ivareta huskjøperes og husbyggeres interesser i møte med den useriøse delen av byggenæringen.

Byggenæringens Landsforening har på eget initiativ tatt tak i seriøsitetsproblemet, bl. a. gjennom opprettelse av StartBANK, som er en database hvor en rekke relevante offentlige opplysninger er samlet på ett sted for at byggherrer og hovedentreprenører lettere kan velge en seriøs aktør. Det gjelder bl.a. opplysninger om foretakets finansielle situasjon, kredittverdighet, produksjonskapasitet, kvalitetssystem og bekreftelser på at skatte- og avgiftsforhold er i orden.

Bygge- og anleggsnæringen er uoversiktlig. Næringen består av ca. 40.000 foretak med meget varierende størrelse og arbeidsområder. Det er derfor av stor viktighet at offentlige oppdragsgivere er aktive med å påse at det blir brukt seriøse aktører.

Det er samtidig viktig å påpeke at selv om det finnes flere virkemidler som bør brukes, må disse brukes med aktsomhet. For kommuner som skal opptre som byggherre, vil bruk av StartBANK koste mellom 10.000 og 20.000 kr pr år. StartBANK, som er en frivillig registreringsordning, kan ikke gi en ubetinget garanti for at kun seriøse foretak er registrert i databasen. Opplysningene fra StartBANK vil ikke gi fullstendige opplysninger om et foretak kan begå sosial dumping eller har utført arbeid i henhold til plan- og bygningslovens krav. Oppdragsgiver vil alltid måtte foreta en selvstendig vurdering i tillegg til opplysningene i StartBANK. StartBANK er imidlertid et positivt og aktivt bidrag til et mer seriøst næringsliv, og vil være til hjelp for kommunene ved at en del viktige og nødvendige opplysninger om et foretak kan finnes på ett sted.

Avslutningsvis vil jeg minne om at offentlige oppdragsgivere ikke har anledning til å kreve at et foretak skal dokumentere eller oppfylle kvalifikasjonskrav gjennom registrering i StartBANK. Oppdragsgiver kan kun angi at dokumentasjonskravene eller kvalifikasjonskravene for visse kvalifikasjonskriterier vil være oppfylt gjennom en slik registrering, men at det også vil være oppfylt ved annen dokumentasjon.

Jeg vil sende et brev til samtlige kommuner for å be dem i større grad sjekke foretakenes seriøsitet, og at StartBANK i den sammenheng kan være et nyttig verktøy. En slik sjekk vil ha stor signaleffekt og stor økonomisk betydning fordi kommunene er store oppdragsgivere.