Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:820 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): I spørretimen 12. mars 2008 sa statsråden at Regjeringen skal ha en gjennomgang av verneplanene for å få en mer differensiert verning. En gjennomgang av alle 387 objekter er viktig, spesielt ettersom det i de første verneplanene, fra 1973 og 1980, ble vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging. De enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet.
Hva vil en slik gjennomgang inneholde, hvilke kriterier blir lagt til grunn og når vil Stortinget få den nye verneplanen til behandling?

Begrunnelse

Da suppleringen av verneplanen ble behandlet i 2005, skrev departementet at ”Samlet plan” ikke fungerer tilfredsstillende og at denne suppleringen egentlig skulle ha vært samordnet med denne, noe som altså ikke ble gjort. De skrev videre at ”det tas sikte på å legge frem et forslag til omlegging av Samlet plan i 2006”. I stortingsproposisjon nr. 1 for 2006 skriver OED det samme, at det vil bli foretatt en vesentlig omlegging av samlet plan. Så langt er ikke ny plan lagt frem, og denne etterlyses.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er opptatt av å utvikle klimavennlig fornybar energi. Som jeg forklarte i spørretimen 12. mars er jeg klar over kraftpotensialet som ligger i de vernede vassdragene, og at det på grunn av klimautfordringene kan argumenteres for at en bør se på vassdragsvernet på nytt. Samtidig må behovet for klimavennlig fornybar energi ses i sammenheng med andre miljøverdier. Vassdragsnaturen er unik, og Norge har et internasjonalt ansvar for å verne om og forvalte denne naturarven. Vi har et betydelig vannkraftpotensial i vassdrag som ikke er vernet. Regjeringens hovedfokus er en miljømessig forsvarlig utnyttelse av disse ressursene.

Jeg vil vurdere om det kan være hensiktsmessig med en mer differensiert forvaltning av vassdragsvernet. Det kan i så fall bety at vernet styrkes i noen vassdrag. I andre vassdrag kan det være aktuelt å lempe på vernet forutsatt at det ikke går på bekostning av verneverdiene.

Regjeringen arbeider med flere stortingsdokumenter som angår forvaltningen av vassdragene. Spørsmålet om en mer differensiert forvaltning av vernede vassdrag må sees i sammenheng med dette arbeidet. Regjeringens vurdering av et mer differensiert vassdragsvern vil bli forelagt Stortinget på egnet måte.