Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:822 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 14.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Skattedirektoretat har fastslått i en forhåndsuttalelse at honorar til styret i boligsameier ikke skal anses å være skattepliktig når honoraret til mottaker ikke overstiger kr. 1000 fra hver enkelt sameier.
Har finansministeren planlagt regelendringer eller gjort noen regelendringer som tilsier at denne vurderingen ikke står ved lag?

Begrunnelse

Skattedirektoretat fastslo i en forhåndsuttalelse, BFU 19/07, at honorar til f.eks. styreleder eller vaktmester i boligsameier ikke skal anses som skatte- eller avgiftspliktig når honoraret til mottaker ikke overstiger kr. 1000 fra hver enkelt sameier. Finansministeren har gitt uttrykk for at hun er uenig i dette synet og mener dette er utilsiktet. Det er vanskelig å få folk til å stille i styreverv, ettersom det ofte er arbeidskrevende. Det er derfor viktig med en viss forutsigbarhet om hva man vil sitte igjen med for denne innsatsen for fellesskapet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattedirektoratet avga 12. mars 2007 en bindende forhåndsuttalelse om skatteplikt på godtgjørelse for styrearbeid i boligsameier (BFU 19/07). Direktoratet la til grunn at utbetalingen ville anses å komme fra den enkelte sameier og ikke fra sameiet som sådan, og uttalte at godtgjørelse for styreverv i et boligsameie er skattefri og fritatt for lønnsinnberetning så lenge den ikke overstiger 1000 kroner for hver sameier.

I Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 24. oktober 2007 fremgår det at departementet er uenig i direktoratets tolkning. Departementet antar i uttalelsen at utbetalinger til styremedlemmer o.l. må anses for å komme fra boligsameiet, og ikke fra den enkelte sameier. En slik utbetaling vil dermed etter departementets oppfatning være skattefri dersom den samlet sett er under beløpsgrensen.

Dette standpunktet er også lagt til grunn i Lignings-ABC 2007/08, hvor det på side 701 (punkt 3.2.1) står:

Utbetalinger til styremedlemmer mv. i boligsameier anses å komme fra boligsameiet og ikke fra den enkelte sameier, se brev fra FIN til SKD av 24. oktober 2007 i Utv. 2007/hefte nr. 9. Dette gjelder uavhengig av antall sameiere/boenheter. Utbetalingen er skattefri dersom den i løpet av inntektsåret beløper seg til under kr 1 000.

Det må på denne bakgrunn forutsettes at departementets synspunkt blir lagt til grunn for fremtidige ligningsavgjørelser om dette spørsmålet.

At den bindende forhåndsuttalelsen ikke gir uttrykk for gjeldende rett, fremgår for øvrig klart på nettversjonen av uttalelsen på skatteetaten.no. Det er også en lenke fra forhåndsuttalelsen til skatteetatens omtale av saken, og videre derfra til Finansdepartementets tolkningsuttalelse, som ligger tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside.

Jeg kan derfor ikke se at det er nødvendig med ytterligere informasjon eller andre tiltak i denne saken.