Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:823 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 01.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Statsråden har i svar til beboere ved Solbu Ettervernshjem datert 11.3.2008 sagt at helseforetakene skal sørge for at tilbud ikke bygges ned før nye og bedre tilbud er etablert, enten som en del av spesialisthelsetjenesten eller i regi av kommunen, og at hun forventer at disse føringene følges i tilknytning til tilbudet ved Solbu. Solbu har kun driftsavtale med Ullevål universitetssykehus HF til 1. juli. Beboere og ansatte er meget bekymret.
Vil statsråden sørge for en forlenget avtale for Solbu?

Begrunnelse

Solbu Ettervernshjem har i en årrekke vært en del av spesialisthelsetjenesten. De har et meget godt tilbud for unge voksne med psykiske lidelser. Da Ullevål sykehus sa opp driftsavtalen, ble Solbu bedt om selv å ta kontakt med Oslo kommune for å få kommunen til å overta driftsansvaret. Ullevål sykehus tok aldri selv kontakt med Oslo kommune for å sikre dette viktige tiltaket for brukerne. Ullevål sykehus beslutter ensidig at Solbu ikke lenger er en del av spesialisthelsetjenesten, gjennom å si opp avtalen. Solbu har siden oppsigelsen av driftsavtalen forsøkt å finne løsninger, noe som har vist seg å ikke føre frem så langt. Det er oppsiktsvekkende at helseforetakene uten videre kan si opp driftsavtaler med institusjoner som har vært en del av spesialisthelsetjenesten, uten forutgående avklaringer med kommuner som de mener skal overta driften. I dette tilfellet har også Oslo kommune reagert. En enstemmig helse- og sosialkomite i Oslo kommune har innstilt til bystyret å be UUS HF om å opprettholde driften ved Solbu. Videre ber de statsråden om å vurdere grensedragningen mellom statens og kommunens ansvar. De reagerer på at kommunen forventes å overta et ansvarsområde uten at det foreligger faktiske, administrative eller økonomiske endringer.
Meg bekjent foreligger det heller ingen utredninger omkring denne forventede ansvarsoverføringen fra UUS HF's side. Det er etter min mening også oppsiktsvekkende at man overlater til Solbu selv å sørge for ev videre drift i en slik situasjon, noe som også selvsagt har vist seg umulig.
Det er nå kun 3 1/2 måned til Solbu står uten driftsmidler. De ansatte vil naturlig nok se etter andre arbeidsplasser. Fagmiljøet står i fare for å bli oppløst. Beboerne er meget opprørt og bekymret. I snart 3 måneder har ledelsen og beboerne ventet på svar om å få møte departementet (statsråden) uten å lykkes. Situasjonen er helt uavklart. Jeg ber om at statsråden umiddelbart sørger for at institusjonen sikres videre drift ut året, og at nødvendige avtaler og grensedragninger mellom helseforetaket og Oslo kommune initieres av Helse Sør-Øst og gjennomføres.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil vise til svar på skriftlig spørsmål av 15. januar d.å. der jeg redegjør for prinsippene når behandlingssteder avvikles. De regionale helseforetakene skal sørge for at tilbud ikke bygges ned før nye og bedre tilbud er etablert.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det ikke er bygget opp et særskilt tilbud bestående av en eller flere konkrete enheter til erstatning for Solbu. Det er imidlertid i regi av Opptrappingsplanen bygget opp en betydelig generell kapasitet både på spesialisthelsetjenestenivå og på bydelsnivå som vil ha til oppgave å ta seg av behovene til også denne pasientgruppen. Det er i følge Helse Sør-Øst RHF sin vurdering gode faglige argumenter for at langvarige botilbud i institusjon, som Solbu er, ikke gir den beste ressursutnyttelsen og det beste behandlingsresultatet for pasienten. Helse Sør- Øst RHF skriver i sin redegjørelse til meg at ” Tilbudet til denne gruppen vil ivaretas av de respektive helseforetakene i Oslo, primært gjennom DPSenes ulike (poliklinikk/dagtilbud/døgnbaserte rehabiliteringstiltak) og i et samarbeid mellom DPSene og bydelenes bo-og omsorgstilbud”. Helse Sør-Øst har videre forsikret meg om at pasientenes behandlingsbehov skal ivaretas, selv om kontrakten mellom Solbu og Helse Sør-Øst RHF sies opp. Helse Sør- Øst RHF må gjøre en kontinuerlig og helhetlig vurdering av kvalitet og hensiktsmessighet ved tjenestetilbudet på bakgrunn av målsettingen om god ressursutnyttelse og en helhetlig og individuelt tilpasset behandling og oppfølging av den enkelte bruker.

Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er fremdeles en stor utfordring, særlig i forhold til pasientgrupper med langvarige og sammensatte behov.

Det er viktig for meg å påpeke at både kommunene og de regionale helseforetakene har et ansvar for at disse pasientene får god oppfølging på riktig omsorgsnivå. Vi har en rekke gode eksempler i hele landet på at det er mulig å få til gode samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og kommuner. Gode eksempler har overføringsverdi og jeg forventer at både kommuner og regionale helseforetak vil se hen til de som har lykkes med dette. Det er nemlig ikke sånn at det alltid går ett klart skille mellom hva som er sykehusenes oppgave og hva som er kommunenes. Det er pasientens behov for sammenheng og kontinuitet i behandlingsforløpet som skal være styrende for samhandling og samarbeid. Det er derfor viktig å understreke at kommunene og helseforetakene sammen har ansvaret for at det rett og slett ikke er ett rom ”mellom stolene” det er mulig å falle imellom.

Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune i denne saken, og at det har vært arbeidet med å finne løsninger for fremtidig drift av Solbu. Jeg har i årets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst RHF stilt krav om at de skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper. Jeg forventer at dette blir fulgt opp overfor unge voksne med psykiske lidelser og at Oslo kommune også tar sitt ansvar på alvor.