Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:825 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Seniorhuset har som målsetting å drive vikar- og arbeidsformidling for seniorer og jobber for å etablere et landsdekkende og tverrfaglig nettverk. De har fått avslag på sin søknad til NAV om støtte fra programmet FARVE, til tross for at de ble oppfordret til å søke og til tross for at de er de eneste som driver med planer om et slikt nettverk rettet mot seniorer.
Vil statsråden ta et initiativ slik at Seniorhuset kan få komme i gang med sine planer?

Begrunnelse

Seniorhuset har fått tilbakemelding fra NAV om at deres planer er svært interessante. NAV fant ikke rom til søknaden i fjor, men de ba om at søknaden ble gjentatt for 2008. Dette skapte selvfølgelig forventninger om at man da ville komme i betraktning. Nå har imidlertid Seniorhuset også fått avslag for 2008.
Seniorhusets målsetting er å få flere seniorer tilbake i arbeidslivet og til økt selvaktivisering gjennom å skape etterspørsel etter seniorer, motivering til arbeid og aktivitet, skaffe spennende og utfordrende jobber og bedre seniorers egenverdi. Alt dette er svært spennende utfordringer og svært sentrale utfordringer i det pressede arbeidsmarkedet Norge i dag har.
Dette er utfordringer som det er grunn til å ha mangfold og flere innfallsvinkler inn i. Et enstemmig Storting vedtok under behandling av St.meld. nr. 6 (2006-2007) Seniorpolitikk at innsatsen og informasjonsvirksomheten for å få seniorer til å stå lenger i arbeidslivet, skulle styrkes. Finner en gode løsninger, vil det kunne skape grunnlag for mye verdiskaping og holde mange i arbeidsmarkedet lenger enn de ellers ville.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen er opptatt av at seniorer kan fortsette i arbeidslivet så lenge de har helse og interesse for det. En viktig forutsetning for å lykkes på dette området er at arbeidslivet og arbeidsgivere ønsker og legger til rette for å beholde seniorer og bruke deres kompetanse og erfaring. Regjeringen arbeider på et bredt felt med strategier og tiltak for å legge til rette for dette. IA-samarbeidet, pensjonsreformen, NAV-reformen og diverse informasjons- og påvirkningstiltak etter regjeringens stortingsmelding om seniorpolitikk (St.meld. nr. 6 for 2006-2007) og Stortingets behandling av denne skal bl.a. bidrar til bedre rammebetingelser. Den generelle arbeidsmarkedspolitikken og formidlingsarbeidet i arbeids- og velferdsforvaltingen er også sentralt for et godt resultat. Viktig informasjons- og påvirkningsarbeid og initiativer skjer også gjennom bl.a. Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk.

Som supplement til slike mer overordnete og generelle strategier og tiltak, er regjeringen positiv til ulike typer private og lokale initiativ. En type slike lokale og private initiativ kan for eksempel være seniornettverk og liknende tiltak for å supplere formidlings- og informasjonsvirksomhet særlig rettet mot seniorer i arbeidslivet.

”Seniorhuset Norge” er et slikt privat initiativ. Det er et bemanningsselskap forankret i Bergen, som tilbyr kvalifisert seniorarbeidskraft til næringslivet gjennom utleie og formidling. Selskapet tilbyr arbeidskraft fra 50+ som er kvalifisert, har erfaring, vilje til arbeid og evne til å delta aktivt i arbeidslivet. Seniorhuset ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for bedrifter og kjedeorganisasjoner, myndigheter og offentlige etater når det gjelder senior arbeidskraft.

Seniorhuset har søkt om støtte i NAV gjennom forsøksprogrammet ”FARVE” til et prosjekt som går ut på gjøre begrepet ”vilje til arbeid” til et effektivt handlingsprogram for å hjelpe seniorer tilbake til jobb. Prosjektet har som formål å utrede, definere og dokumentere innhold i dette programmet, forestå utprøving og gjennomføring, og å foreta oppfølging og evaluering. Programmet skal være bestemmende for hvordan Seniorhuset skal utøve sin virksomhet i forhold til personer over 50 år som vil tilbake i arbeidslivet, til næringsliv og bedrifter, interesse-organisasjoner og myndigheter. Det skal fokusere hhv. på seniorer som arbeidskraftressurs og på bedrifter og myndigheter, og utvikle og beskrive hvordan selskapet skal arbeide langs disse linjene.

”FARVE” er et forsøksprogram i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) med sikte på å støtte forsøks- og utviklingsprosjekter som kan bidra til utprøving, utvikling og læring som ledd i målet om et mer inkluderende arbeidsliv. Alle prosjektsøknader behandles av en styringsgruppe der arbeidslivets parter og myndigheter er representert.

Prosjektet ”Vilje til arbeid” har søkt om 900.000 kroner av et totalt budsjett på ca 1,8 mill kroner for 2008. Prosjektsøknaden nådde ikke opp i prioriteringen sammenlignet med resten av søknadsmassen for 2008. Begrunnelsen bygde i hovedsak på en faglig vurdering av prosjektet og kostnadene. Søknaden ble i liten grad vurdert som et forsøk med potensiell overføringsverdi, men nærmere en søknad om oppstartingstilskudd.

Departementet har delegert forvaltningen av støtteordningen til NAV gjennom programmet ”FARVE”, og jeg ønsker ikke å intervenere i søknadsbehandlingen.