Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:826 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kan statsråden legge frem en oversikt over de mer en 500 km vei som Statens vegvesen ønsker å utstyre med midtdelere, prioritert og markert på et kart?

Begrunnelse

Frontkollisjoner utgjør fremdeles den største gruppen dødsulykker i veitrafikken. Sikring med ulike former for midtdelere har fått høy oppmerksomhet, men ennå ikke tilstrekkelige midler til å kunne forseres vesentlig. Det er kjent at vegvesenets prioriterte strekninger og behov for midtdelere er vesentlig lengre enn dagens rammer, og forslag til etablering av midtdelere som ligger i etatenes forslag til NTP for perioden 2010 - 2019. Det betyr at det vil ta mange år å oppfylle disse behovene. Det er derfor nyttig å kunne visualisere behovet og fremdriften i sikringsarbeidet med oversikter som inneholder både prioriteringer og kart. Slike fremstillinger kan også spille en rolle i bevisstgjøringen om farlige strekninger hos trafikanter og lokale myndigheter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Midtrekkverk på ”de mer enn 500 km vei” som representanten Bård Hoksrud viser til ble meldt inn til Vegdirektoratet fra regionene ved årsskiftet 2003/2004. Behov for midtrekkverk ble vurdert for to- og trefeltsstrekninger (riksveg) med fartsgrense 80 og 90 km/t, og hvor møteulykker er et problem.

Innmeldt behov fra regionene omfattet midtrekkverk på 530 km av riksvegnettet med en samlet utbyggingskostnad grovt anslått til 4,5 - 5 mrd. kr (2004-kr). På disse 530 kilometerne hadde det i de nærmeste årene inntil 2004 skjedd om lag 60 møteulykker pr. år. Ved å bygge midtrekkverk på de om lag 90 kilometerne som er mest ulykkesutsatt av ovennevnte 530 km, ble ulykkesreduksjonen beregnet til 20 møteulykker pr. år.

Pr. 1. januar 2008 er det bygd midtrekkverk med en samlet lengde på 106 km på to- og trefeltsveger, derav 25 km på nye veger. I handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan for fireårsperioden 2006-2009 er det ført opp midtrekkverk på 50 km veglengde. I 2006 og 2007 er resultatet 34,5 km. Foreløpige tall tyder på at om lag 45 km av de ovennevnte 50 vil få midtrekkverk ved utgangen av fireårsperioden. Da vil om lag 50 km av de ovennevnte 90 mest ulykkesutsatte kilometerne ha midtrekkverk.

Ny vegnormal for veg- og gateutforming ble gjort gjeldende fra juni 2007. Etter ny vegnormal skal (riks)veger med mer enn 8000 kjøretøy ÅDT (i prognoseåret) ha midtrekkverk. I forbindelse med revisjonen av Nasjonal transportplan for tidsrommet 2010-2019 foreslår transportetatene at investeringstiltak som reduserer sannsynligheten for møteulykker, skal prioriteres høyt på høytrafikkerte veger der fartsgrensen er 80 km/t eller høyere, og på veger som har fått redusert fartsgrense fra 80 km/t til 70 km/t på grunn av ulykkessituasjonen. Det skal foretas en ny og mer detaljert behovskartlegging som grunnlag for stortingsmeldingen om NTP 2010-2019 og for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i handlingsprogrammet 2010-2019. Behovskartlegging med virkningsberegninger vil foreligge høsten 2008.

Det foreligger ikke kart som viser de i 2003/2004 foreslåtte strekninger med midtrekkverk.