Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:828 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 01.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): På hvilken måte vil Regjeringen involvere Stortinget i arbeidet med rikspolitiske bestemmelse om kjøpesentre?

Begrunnelse

Den 21.01.08 sendte Regjeringen på høring rikspolitiske bestemmelse om kjøpesentre. I perioden frem til kongelig resolusjon har Regjeringen bedt om at kommunene ikke vedtar arealplaner eller gir tillatelser i strid med den rikspolitiske bestemmelsen. I praksis betyr det at fylkesmannen vil legge ned innsigelse mot denne type planer.
De rikspolitiske bestemmelsene innebærer en kraftig reduksjon i det kommunale og regionale selvstyre. I høringsbrevet legges det til grunn at St. meld. nr. 26 (2006 - 07) er grunnlaget for innskjerpingen. Siden dette er et så alvorlig spørsmål i forhold til det kommunale selvstyre, burde Stortinget vært involvert i resultatet også etter høringen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen understreket i St.meld.nr. 26 (2006-2007) at den nasjonale politikken for lokalisering av kjøpesentre ligger fast. Regjeringen varslet at det er behov for tydeligere retningslinjer for behandling av ulike handelskonsepter og mer forpliktende regler som sikrer at regionale planer blir fulgt i kommunenes planlegging og saksbehandling. Stortingets energi- og miljøkomité avga innstilling i saken 7. februar 2008, Innst.S.nr. 132 (2007-08). Komitéens flertall hadde ikke merknader til dette.

Hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen er styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene.

Jeg viser ellers til plan- og bygningslovens § 17-1 annet ledd som lyder:

"Når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller regionale interesser, kan Kongen etter samråd med de berørte kommuner og fylkeskommuner for et tidsrom av inntil 10 år nedlegge forbud mot at det innenfor nærmere avgrensede geografiske områder blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke av departementet, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Kongen kan forlenge forbudet med 5 år av gangen."

Gjennom høringen har vi lagt opp til samråd med lokale myndigheter om utformingen av den rikspolitiske bestemmelsen. I tillegg har vi invitert handelsnæringens organisasjoner til å uttale seg om saken.

Det legges opp til en midlertidig bestemmelse om at retningslinjer i godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner om lokalisering av kjøpesentre skal følges. Den rikspolitiske bestemmelsen styrker fylkesplanleggingen og gir myndighet til det regionale plannivået.

I tråd med tidligere praksis har vi ikke lagt opp til behandling av den rikspolitiske bestemmelsen i Stortinget.