Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:836 (2007-2008)
Innlevert: 17.03.2008
Sendt: 18.03.2008
Besvart: 31.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I klimadebatten blir det stadig hevdet at alle seriøse forskere støtter FNs klimapanel. Andre hevder derimot at stadig flere forskere stiller seg kritisk til FNs klimapanel. Ønsket om å pårope seg støtte fra forskningsmiljøene har i seg selv blitt et tema som kan avspore miljøaspektet i debatten.
Vil statsråden ta initiativ til at det gjennomføres en uavhengig, nøytral undersøkelse i relevante norske spesialistmiljøer vedrørende klimaendringer, årsakssammenhenger og graden av enighet med FNs klimapanels hypoteser?

Begrunnelse

Selv om en vitenskapelig debatt på ingen måte avgjøres ved votering, så ville det gitt et nyttig perspektiv i den politiske debatt dersom man forsøkte å kvantifisere relevant norsk akademia og forskningsmiljøs holdning til FNs klimapanels rapport/hypoteser. Er det slik at norske professorer, forskere og andre kompetente personer i relevante fagretninger stiller seg avventende eller skeptisk til FNs klimapanel, eller er det riktig at en overveldende majoritet er enig, slik den politiske debatten gir inntrykk av.
En slik måling er gjort i Canada. 99% mener klimaet er i endring, men hele 68% sier seg uenig i at den vitenskapelige debatten må ansees som avsluttet. 26% mener menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringer, 27% peker på andre hovedårsaker mens 45% viser til både menneskelige og naturlige årsaker. Undertegnede utfordrer med dette statsråden til å sikre at det gjennomføres en lignende undersøkelse i Norge, slik at man i den politiske debatten kan få en viss nøkternhet når man påroper seg støtte fra verdens forskere og spesialister.
Nedenfor er sak i Edmonton Journal, 6 mars 2008:

"Only about one in three Alberta earth scientists and engineers believe the culprit behind climate change has been identified, a new poll reported today. The expert jury is divided, with 26 per cent attributing global warming to human activity like burning fossil fuels and 27 per cent blaming other causes such as volcanoes, sunspots, earth crust movements and natural evolution of the planet. A 99-per-cent majority believes the climate is changing. But 45 per cent blame both human and natural influences, and 68 per cent disagree with the popular statement that "the debate on the scientific causes of recent climate change is settled."

The divisions showed up in a canvass of more than 51,000 specialists licensed to practice the highly educated occupations by the Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta. "We're not surprised at all," APEGGA executive director Neil Windsor said today. "There is no clear consensus of scientists that we know of." The only agreement among professionals is "we should do everything we can" to understand climate, adapt structures such as buildings and bridges to change and reduce human contributions to harmful trends, Windsor said. The survey received 1,077 replies or a sample rated as an accurate portrait of the occupational groups' views to within three percentage points 19 times out of 20, APEGGA reported. Alberta Environment helped design the poll and will give the results to the provincial government, association spokesman Philip Mulder said."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: FNs Klimapanel følger grundige prosedyrer for utarbeidelse av rapporter. Det er viktig å være klar over at panelet ikke selv driver forskning. Klimapanelets forfattere er valgt ut på bakgrunn av nominasjoner fra FN-landenes myndigheter. Deres oppgave er å gå systematisk gjennom forskningsartikler om klimaendringer som har vært publisert i anerkjente tidsskrifter. Dette inkluderer også artikler publisert av norske klimaforskere. Panelets fjerde hovedrapport som ble godkjent i november i fjor, presenterer en nøye balansert syntese av eksisterende kunnskap på klimaområdet.

De grundige skrive- og godkjenningsprosessene fra forskere og beslutningstakere er hoved-årsaken til at norske myndigheter fester stor lit til Klimapanelets rapporter. Siden deres oppgave er å være nøytrale og uavhengige i gjennomgangen av publisert klimaforskning, ser jeg ikke behov for en særnorsk undersøkelse av klimaendringer, årsakssammenhenger og graden av enighet med panelets konklusjoner.

Panelets konklusjoner og omfattende materiale legges nå til grunn for politisk handling av alle land, også de tradisjonelt ”klimaskeptiske”. Videre debatt er en selvfølge. Her bør norske forskere med ulikt ståsted bidra med alle sine kunnskaper.

Resultatene som kommer fram i den canadiske undersøkelsen som det vises til er interessante, men absolutt ikke oppsiktsvekkende. Det gjelder for eksempel det at 45 % av de spurte forskerne viser til at det både er menneskeskapte og naturlige årsaker til klimaendringene. Det samme sier Klimapanelet, det er ikke kun våre utslipp av klimagasser som bidrar, men også en rekke naturlige faktorer. Derimot har de funnet at menneskeskapte utslipp er hovedårsaken til oppvarmingen de siste 50 årene. Det er heller ikke uventet at 68 % av de spurte er uenige i at den vitenskapelig debatten må anses som avsluttet. Klimapanelet peker selv på områder der det er behov for mer forskning, blant annet for å kunne si mer om bidrag fra enkeltfaktorer.