Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:839 (2007-2008)
Innlevert: 18.03.2008
Sendt: 19.03.2008
Besvart: 31.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Trygghet og sikkerhet er viktig for folk som ferdes i fjellet. Flere er nå bekymret for beredskapen og sikkerheten i årene fremover. Røde Kors frykter bl.a. at man flere steder kan risikere en halvering i antallet kyndige førere om bare 5-10 år, dette skyldes at kostnadene for opplæringen har blitt svært høye etter omleggingen i 2006.
Vil statsråden sørge for at skuteropplæringen igjen gis på flere steder, slik det var før endringene som ble vedtatt i 2006?

Begrunnelse

I 2006 bestemte myndighetene at all skuteropplæring skulle samles på noen få regionale opplæringssteder. Dette har for mange medført lange avstander og store ekstrakostnader. Flere slår nå alarm, og blant annet Røde Kors er svært bekymret for at dette vil kunne gå ut over beredskapen og sikkerheten i fjellet. Dette fordi tilgangen på kyndige snøscooterførere sannsynligvis vil gå kraftig ned. I løpet av de neste 5 til 10 årene vil man kunne risikere at det flere steder vil bli en halvering av antallet kyndige scooterkjørere. Noe som vil få store konsekvenser for sikkerheten og beredskapen i fjellet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Føreropplæringen i klasse S Beltemotorsykkel (snøskuter) reguleres i praksis av flere myndigheter. Samferdselsmyndighetene har vedtatt kravene til opplæringen og førerprøven. Miljømyndighetene bestemmer hvor den praktiske kjøreopplæringen kan foregå.

Før endringene som trådte i kraft 1. juli 2006, var det ikke krav om obligatorisk opplæring i klasse S. Eleven måtte øve på områder der alle har lov til å kjøre for å kunne bestå en praktisk prøve. Det var begrenset hva sensor kunne måle på en slik prøve. I tillegg ga førerkort i andre klasser rett til å kjøre snøskuter. Disse forholdene førte til at flere skuterførere hadde mangelfull kompetanse, fordi de ofte kun hadde opplæring fra en annen klasse, for eksempel traktor.

På bakgrunn av flere ulykker med snøskuter, til dels alvorlige, fikk Statens vegvesen i oppgave å se på regelverket rundt snøskuter, herunder kravene til opplæring.

Etter 1. juli 2006 må den som skal erverve førerett for snøskuter ha tatt opplæring på slikt kjøretøy. Førerkort i andre klasser ervervet etter 1. juli 2006 gir således ikke rett til å kjøre snøskuter. For å kunne gå opp til førerprøven i klasse S (teoriprøve) må eleven, i tillegg til trafikalt grunnkurs, gjennomføre en obligatorisk opplæring på 13 timer, hvorav 8 timer er kjøring. Opplæringen tar særlig sikte på sikkerhet og miljø. Det er lagt stor vekt på nyttekjøring, herunder valg av rute ved kjøring i variert terreng med slede og passasjer, noe som jeg tror også er til gagn for Røde Kors.

Sikkerhetshensyn tilsier at det er viktig å fokusere på kyndige førere. Forsvarlig opplæring i realistisk kjøring må nødvendigvis medføre kostnader, men utgiftene er søkt begrenset ved at læreren kan undervise flere elever samtidig. Skuterkjøring er vesentlig mer risikabelt enn kjøring med andre typer motorvogner bl.a. fordi det er vanskeligere å få hjelp ved ulykker.

For å kunne innføre et krav om obligatorisk øvingskjøring i variert terreng, måtte det åpnes for obligatorisk øvingskjøring i utmark. Regelverket om motorferdsel i utmark ble derfor endret slik at det kan vedtas særskilte områder for obligatorisk øvingskjøring. Landet ble delt inn i regioner og kriterier for valg av områder var blant annet at det skulle være egnet for opplæringen, herunder gode snøforhold, og lett tilgjengelig. Direktoratet for naturforvaltning har opplyst at fylkesmennene og kommunene sliter med å finne egnede områder der grunneier samtykker eller andre berørte ikke protesterer. Vegdirektoratet har opplyst at det er avtalt med Direktoratet for naturforvaltning at de utvalgte områdene skal vurderes på nytt etter et par år, for å se om ordningen fungerer etter intensjonen. Vegdirektoratet har også lagt frem en forespørsel om et ytterligere område på Østlandet for obligatorisk øvingskjøring. Deler av opplæringen kan også foregå på visse motorsportsbaner og på innmark.

Endringen i 2006 medførte således i praksis at det er flere steder man kan øvingskjøre enn tidligere, men de skjerpede kravene til opplæringen medfører at færre områder egner seg for hele opplæringsløpet.

Ut over dette vil jeg nevne at for å lette rekrutteringen kan Røde Kors søke om godkjenning som kursarrangør for obligatorisk opplæring i klasse S. Forutsetningen er at de har undervisningspersonell som tilfredsstiller kravene. Etter gjennomført opplæring kan elevene avlegge førerprøven, teoriprøve, på nærmeste trafikkstasjon. Elevene slipper dermed å reise til et sted der vedkommende kan avlegge praktisk prøve.