Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:841 (2007-2008)
Innlevert: 25.03.2008
Sendt: 26.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I Regjeringens Kina-strategi erkjennes det at Kinas vekst har etablert landet som verdens stormakt etter USA. Kinas nye rolle både regionalt og globalt representerer utfordringer for Norge og våre allierte i sikkerhetspolitiske spørsmål.
Hvordan ser utenriksministeren på behovet for å opprette en stilling som militærattache ved den norske ambassaden i Beijing?

Begrunnelse

Regjeringen har i sin Kina-strategi lagt opp til en styrking av ambassaden i Beijing på områdene miljø/bistand og handel/økonomi samt etablering av et nytt generalkonsulat i Guangzhou. Det sies imidlertid ingenting om behovet for å styrke ambassadens sikkerhetspolitiske og militærfaglige kompetanse.
Kina er blitt en viktig bidragsyter til FNs fredsbevarende operasjoner og viser i stadig større grad interesse for samarbeid rundt konsepter og prosedyrer knyttet til internasjonale operasjoner.
Shanghai Cooperation Organization (SCO) er en mellomstatlig organisasjon dannet 14. juni 2001 av Kirgisistan, Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan, Russland og Kina. Hovedoppgaven til SCO er å skape regional sikkerhet, med fokus på kampen mot terrorisme, separatisme og ekstremisme. Mange har sett SCO som en motvekt mot NATO og USAs innflytelse i Sentral-Asia, og det kan blant annet nevnes at Iran har observatørstatus i organisasjonen.
People's Liberation Army (PLA) spiller en sentral rolle i Kinas politiske beslutningsstruktur og er en viktig premissleverandør i utviklingen av landets tenkning rundt eventuell bruk av militærmakt, både regionalt og globalt.
Flere land har allerede innsett dette og styrket sine ambassader i Beijing med militærfaglig kompetanse. Dette gjelder blant annet både Sverige og Finland.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: La meg først kommentere noe av bakgrunnen for denne saken. Regjeringen styrker samarbeidet med Kina over et bredt felt. Nær kontakt med Kina er avgjørende for å finne løsninger på de fleste globale utfordringer, også på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området.

Vårt ønske om et styrket samarbeid var et sentralt budskap fra norsk side til kinesiske ledere under mitt besøk til Kina i januar i år. Jeg er opptatt av å bygge videre på de regelmessige konsultasjonene vi har på statssekretærnivå om internasjonale spørsmål, noe som også gjelder konsultasjoner om menneskerettighetsspørsmål.

Vi har dessuten en god dialog med Kina om blant annet fredsbevarende operasjoner i FN-regi. Norge og Kina arrangerte i mars i fjor en regional konferanse i Beijing om flerdimensjonale, integrerte fredsoperasjoner, med deltakere fra 22 land i Asia. Denne konferansen åpnet også for et tettere norsk-kinesisk samarbeid om deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner.

Jeg har dessuten igangsatt et internt arbeid for å styrke Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske Kina-kompetanse i den hensikt å skape økt forståelse for betydningen av Kinas rolle og forflytningen av et geopolitisk tyngdepunkt til Asia. Det planlegges også regelmessige, bilaterale sikkerhetspolitiske dialoger på embetsnivå med Kina. Dermed vil vår egen analytiske kapasitet om disse spørsmålene bli styrket. Også på grunn av vårt engasjement i Afghanistan er det viktig å ha god kontakt med asiatiske land. Som jeg la vekt på under lanseringen av Regjeringens Kinastrategi i august 2007, må vi både styrke kompetansen hjemme og ha for øye muligheten av å styrke bemanningen ute.

Som kjent har flere nærstående land utsendte forsvarsattacheer ved sine ambassader i Beijing. Erfaringene synes å være generelt sett positive, selv om manglende kunnskaper i kinesisk og kinesisk tilbakeholdenhet med hva slags informasjon som deles med slike attacheer, legger begrensinger. På den annen side kan en slik stilling gi anledning til økt innsikt i Kinas økende globale rolle og bidra til kompetanseoppbygging i Norge om kinesiske sikkerhetspolitiske spørsmål. Så langt synes det aktuelt også for Norge å etablere en forsvarsattachestilling i Beijing, og en endelig beslutning om dette spørsmålet vil bli tatt i nær fremtid.