Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:844 (2007-2008)
Innlevert: 27.03.2008
Sendt: 27.03.2008
Besvart: 03.04.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Hva vil forsvarsministeren gjøre for at Heimevernet skal kunne videreføre sin hittil meget vellykkede kvalitetsreform, spesielt med tanke på rekruttering av tilstrekkelig antall motivert personell, dersom utdanningssenteret (HVUV) på Værnes legges ned?

Begrunnelse

I FS-07 er Heimevernets utdanningssenter (HVUV) på Værnes foreslått nedlagt. HVUV har vært en nøkkelavdeling for at HV skulle lykkes med den interne kvalitetsreformen. HVUV har derfor vært HVs verktøy for å produsere motivert personell med riktig kompetanse til alle HV-distriktene rundt i landet. Dersom nedleggingen av HVUV gjennomføres, reises det betydelig tvil om hvorvidt HV vil klare å rekruttere nok, og ikke minst tilstrekkelig motivert personell, til å videreføre et velfungerende HV.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Heimevernet (HV) har de senere år vært igjennom en omfattende omstilling, hvor kvalitetsreformen har stått helt sentralt. Den har blant annet bidratt til bedre trening og materiell, og en personellsammensetning mer i tråd med Forsvarets behov.

Regjeringen la 28. mars 2008 frem St.prp. nr. 48 (2007-2008), som er den nye langtidsplanen for Forsvaret. Denne inneholder regjeringens prioriteringer og anbefalinger for den videre utviklingen av forsvarssektoren i perioden 2009-2012 og videre fremover.

Regjeringen legger i denne forbindelse opp til å videreføre og følge opp kvalitetsreformen, med spesiell vekt på å videreføre HVs evne til å reagere raskt, med godt trente og utrustede styrker. HV anbefales videreført med en styrke på totalt 45 000. Med den foreslåtte strukturen og videreføring av kvalitetsreformen, vil HV inneha både en hurtig og utholdende evne til å beskytte viktig infrastruktur og forsterke militær tilstedeværelse i hele landet etter behov. HV vil også utgjøre en betydelig ressurs i forhold til støtte til det sivile samfunn.

Regjeringen tar sikte på å opprettholde verneplikten på et robust nivå. Dette vil virke positivt også for rekrutteringen til HV. Rekruttering av vernepliktige fra øvrige forsvarsgrener har frem til nå vært det viktigste grunnlaget for å sikre tilstrekkelig antall mannskaper til HV. Det tas sikte på å videreføre dette, gjennom å trekke på den kompetanse og erfaring som bygges opp gjennom førstegangstjenesten i forsvarsgrenene. Det er således lagt til grunn at forsvarsgrenene årlig vil kunne utdanne og overføre motivert personell med en kompetanse og et antall som tilfredsstiller HVs behov. Mannskapene som overføres vil ha en kvalitativt god utdanning i forhold til HVs behov og krav. Regjeringen anbefaler derfor å legge ned HVs mannskapsutdanning på Værnes.

Det vil bli lagt stor vekt på å sikre at kvaliteten og volumet på HVs operative struktur opprettholdes. I den forbindelse vil vi, i tiden fremover, følge rekrutteringen til HV spesielt opp, nettopp for å sikre at den vedtatte struktur bemannes på en god måte.

Utdanningen av befal i forsvarsgrenene vil i all hovedsak også tilfredsstille HVs behov for befal i den operative strukturen. Det vil imidlertid være formålstjenlig å videreføre et visst volum på egen befalsutdanning i HV. Egen befalsutdanning for HV anbefales derfor videreført på Porsangmoen, spesielt rettet inn mot HVs innsatsstyrke. Det er også behov for at HV viderefører egen kursproduksjon, og HVs skole- og kompetansesenter videreføres derfor på Dombås, med en kursproduksjon tilpasset endringene i HVs struktur.