Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:846 (2007-2008)
Innlevert: 27.03.2008
Sendt: 27.03.2008
Besvart: 03.04.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Skoler som får statstilskudd etter privatskolelovens § 6-2 kan kreve inn skolepenger. Samme lov har i § 6-3 krav til bruk av både offentlig tilskudd og til skolepenger. Den private skolen John Bauer Norge AS opererer med både krav om forskuddsbetaling av skolepenger for et helt år samt det skolen omtaler som "depositum/administrasjonsgebyr" på kr. 3. 000 årlig. Skolen avviser å tilbakebetale andel av dette ved skolebytte i skoleåret.
Vil statsråden sørge for klargjørende forskrifter om skolepenger i privatskoler?

Begrunnelse

Jeg viser til at bakgrunnen for spørsmålet gjelder skolebytte i vg. skole.
Jeg viser til privatskoleloven § 6-3. Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar; der det heter:

"Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom anna at skolen ikkje kan
a) gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til eigarane eller deira nærståande, verken når skolen er i drift eller om drifta blir nedlagd
b) pådra seg kostnader i form av leigeutgifter for eigedom eller lokale som tilhører skolens eigarar eller deira nærståande eller på anna måte pådra seg kostnader som kan innebere at alle offentlege tilskot eller eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til gode. Departementet kan gi nærare forskrift om forbod mot utbytte eller anna overføring som nemnt i første ledd bokstav a."

Fra Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland har jeg som svar på spørsmål i en konkret sak knyttet til skolebytte bort fra John Bauer Bergen AS fra 15.1.2008 ( oppstart termin 2 i skoleår 2007-2008) fått opplyst at selv om loven i § 6-3 har en klar formulering, regnes tilbakebetaling av skolepenger - og bruk av såkalt "administrasjonsgebyr" og "depositum" som privatrettslige forhold. Slike forhold er ikke berørt i privatskoleloven eller økonomiforskrift til privatskoleloven.
Mitt syn er i denne som i alle andre saker at alle aktører skal forholde seg korrekt til gjeldende lov- og regelverk. Mitt syn er også at privatskolen John Bauer Norge ikke gjør dette.
Det synes derfor å være et klart behov for tydeligere og mer avklarende regler knyttet til innbetaling/tilbakebetaling av skolepenger for å sikre lovens helt tydelig uttalte mål; " Skolepenger skal komme elevene til gode."
Jeg viser til at det er fullt mulig å bytte vg. skole i et skoleår, og at det naturlige tidspunkt er i skifte mellom termin 1 og 2 ( altså 15.januar). Jeg viser også til at elever og foreldre på bakgrunn av gjeldende klare lovbestemmelse i § 6-3 forventer at en forholdsmessige del av ev. forskuddsbetalte skolepenger betales tilbake når skolegang ved vedkommende skole avsluttes.
Jeg legger til at de fleste nok oppfatter uttrykket "depositum" som en sikring så lenge et avtaleforhold står ved lag - og ikke en innbetaling som tilfaller operatør ved avtaleforholdets avslutning.
Jeg viser til at John Bauer Norge AS for skoleåret 2007-2007 opererer med depositum/administrasjonsgebyr som utgjør mellom 3o % og 43 % av samlet forskuddsbetaling av skolepenger for et helt skoleår.
Om enkelte privatskoler ikke følger gjeldende lov- og regelverk, vil det kunne skape et uheldig inntrykk av hele privatskolesektoren. Etter mitt syn vil det være uheldig, uønsket og ufortjent. Derfor er det viktig å gi avklarende regler dersom slike mangler og gjennom aktivt tilsyn også innenfor privatskolesektoren sørge for at lov- og regelverk følges for å sikre elevenes læringsresultat og elevenes økonomiske rettigheter knyttet til skolepenger.
Jeg håper statsråden vil sørge for en nødvendig avklaring av disse forholdene på en tydelig måte.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Staten godkjenner private skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Godkjenningen innebærer at det blir stilt krav til hvordan virksomheten blir drevet Skolene kan kreve inn skolepenger etter bestemmelsene i privatskoleloven § 6-2. Det følger av § 6-3 at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Dette innebærer blant annet et forbud mot at slike midler går til utbetaling av utbytte eller andre former for overføringer til eierne eller deres nærstående. I forskrift av 19.12.2006 nr. 1503 om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskriften) er det gitt utfyllende bestemmelser.

Departementet fører tilsyn med skoler som driver i medhold av privatskoleloven. Formålet med tilsynet er å kontrollere at elevene får et skoletilbud som er i tråd med de forutsetninger som følger av godkjenningen, herunder å kontrollere at statstilskuddet og eventuelle skolepenger kommer elevene til gode. Dersom skolen ikke drives i samsvar med kravene, har staten ulike sanksjonsmidler - den alvorligste sanksjonen er å trekke tilbake godkjenningen.

Departementets myndighet til å føre tilsyn er delegert via Utdanningsdirektoratet til fylkesmannen i det enkelte fylke. På denne bakgrunn vil det ikke være riktig av meg konkret å gå inn de forhold vedrørende krav om forskuddsbetaling av skolepenger og bruk av administrasjonsgebyr/depositum ved den private skolen John Bauer AS som berørt i representantens spørsmål.