Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:847 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 28.03.2008
Besvart: 04.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke konsekvenser vil det få for prosjektene som ligger inne i Oslopakke 3 dersom bompengeinnkrevingen ikke går som forutsatt i Stortingsproposisjon nr. 40 (2007 - 2008) fra Regjeringen?

Begrunnelse

Stortingsproposisjon nr 40 (2007 - 2008) Oslopakke 3 trinn 1 ble behandlet svært raskt i transport - og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Dette var etter ønske fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og samferdselsdepartementet. Grunnen til den raske behandlingen var at man skulle få inn ca. 220 mill kr i merinntekter til disposisjon for tiltak innenfor Oslopakke 3 i 2008, inklusiv drift av kollektivtrafikk.
Ifølge Asker og Bærums budstikke onsdag 26. mars sier sjefsingeniør Anders Jordbakke i Statens vegvesen at de ikke rekker å få den ekstra bommen mellom Oslo og Bærum på plass allerede 1. september.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1 er det lagt opp til at innføring av nytt takstsystem i bomringen skal innføres så tidlig som mulig i 2008. Det er som et regneeksempel oppgitt at nye takster i bomringen fra 1. juni og innkreving i de nye stasjonene i Bærum fra 1. september vil kunne gi om lag 220 mill. kr i merinntekter til finansiering av tiltak innenfor Oslopakke 3.

På grunnlag av arbeidet med implementering av ny betalingsordning legger Statens vegvesen i dag til grunn at innkreving med nytt takstsystem i bomringen kan starte fra 1. juli, mens de nye betalingsstasjonene i Bærum kan være i drift fra 1. oktober. Med disse forutsetningene er merinntektene i 2008 anslått til om lag 160 mill. kr. Statens vegvesen skal fram til 1. juli utforme en mer detaljert takstavtale som skal godkjennes av Vegdirektoratet. Takstendringene må kunngjøres i media 4-6 uker før de nye takstene trer i kraft. Statens vegvesen skal dessuten inngå bompengeavtale og driftsavtale med bompengeselskapet.

Selv om merinntektene antas å bli noe lavere enn anslått i eksemplet i St.prp. nr. 40, vil det likevel være tilstrekkelige merinntekter til å sikre rasjonell framdrift av igangværende prosjekter, samt til å øke tilskuddet til drift av et styrket kollektivtilbud.

Som nevnt i St.prp. nr. 40, vil det bli en nærmere omtale av bruk av inntektene i Oslopakke 3 trinn 1 i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008.

Regjeringen vil komme tilbake til de øvrige prosjektene i Oslopakke 3 i trinn 2, som er planlagt framlagt i desember i år samtidig med Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2010-2019.