Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:853 (2007-2008)
Innlevert: 28.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 04.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Etter at IT-ungdommens eget påskeparty "The Gathering" nylig er blitt pålagt å betale nesten 2 millioner i moms, er det oppstått en usikkerhet om hvilke kriterier som avgjør om moms blir pålagt et slikt arrangement eller ikke.
Kan finansministeren på generelt grunnlag opplyse hvilke kriterier som må være oppfylt for at et IT-arrangement skal slippe moms på inngangsbilletten?

Begrunnelse

Siden denne saken er anket, ber jeg ikke om en vurdering av denne saken spesiellt, men om en generell vurdering fra finansministeren om reglene på dette området.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Merverdiavgiftsloven § 5b nr. 5 unntar fra merverdiavgift omsetning av inngangsbilletter til ulike kultur- og idrettsarrangementer. Etter bestemmelsens ordlyd skal det ikke beregnes og betales merverdiavgift på inngangsbilletter til teater, opera, ballett, sirkus, konsert, idrettsarrangement, utstillinger i gallerier og museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentra eller dansetilstelninger med levende musikk. Det avgjørende for om en arrangør skal avgiftsberegne sine inngangsbilletter eller ikke, vil dermed være om arrangementet omfattes av noen av disse begrepene. Begrepenes innhold bestemmes ut i fra alminnelig språklig forståelse, forarbeidene til bestemmelsen, rettspraksis, praksis fra avgiftsmyndighetene osv.

Det stilles altså ikke opp generelle kriterier for at et arrangement skal være omfattet av unntaket. Det avgjørende er om arrangementet etter en konkret vurdering anses å være omfattet av de nevnte begrepene. Dersom det aktuelle arrangementet ikke omfattes av noen av disse vil det i samsvar med hovedregelen for omsetning av tjenester være merverdiavgiftspliktig selv om det vil kunne kalles et kulturarrangement.

Jeg viser i denne sammenheng til at bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 5 ikke definerer hva som er kultur, selv om man gjerne taler om det såkalte ”kulturunntaket” i merverdiavgiftsloven. Unntaket omfatter imidlertid de fleste kulturarrangementer, men mange typer arrangementer som hører under det utvidede kulturbegrepet vil ikke nødvendigvis være omfattet. Oppramsingen i loven av de unntatte arrangementene er et resultat av den politiske diskusjon som fant sted i forbindelse med merverdiavgiftsreformen i 2001. IT-partyer eller lignende arrangementer ble ikke tatt inn i unntaket på dette tidspunkt, og har heller ikke blitt tatt inn senere.

Merverdiavgiftsloven § 70 åpner for at avgiftsmyndighetene kan frita fra merverdiavgift dersom det foreligger ”særlige forhold”. Formålet med bestemmelsen er å være en sikkerhetsventil til bruk for tilfeller som ikke har vært overveid av lovgiver eller hvor det å fastholde avgiftsplikten gir loven en utilsiktet virkning. Bestemmelsen praktiseres strengt. Fullmakten ville ellers gi Finansdepartementet stor grad av konkurrerende lovgivningsmyndighet.

Departementet har i enkelte saker med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 akseptert at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av inngangsbilletter til andre arrangementer enn de som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 5. Eksempelvis har departementet med hjemmel i § 70 kommet til at det ikke skal beregnes merverdiavgift på inngangsbillettene til Risør trebåtfestival. Jeg opplyser at Finansdepartementet nylig har mottatt en § 70-søknad fra KANDU (Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom) som er arrangør av The Gathering. Denne søknaden vil bli behandlet på vanlig måte.

Jeg opplyser til slutt at etter de opplysningene jeg har fått er det pr i dag ikke fattet noe endelig etterberegningsvedtak mot KANDU på grunnlag av manglende merverdiavgiftsberegning av inngangsbilletter til The Gathering, men saken er under behandling. Dersom det skulle bli fattet et slikt vedtak kan dette på vanlig måte påklages til Klagenemnda for merverdiavgift.