Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:855 (2007-2008)
Innlevert: 31.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 08.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Utvidelsen av E6 mellom Hovinmoen i Ullensaker og Kolomoen i Hedmark skal delvis finansieres av bilistene gjennom bompenger. Nå viser det seg at prosjektet går på en betydelig kostnadssprekk. Statens vegvesen hevder at disse ekstra kostnadene skal dekkes av bilistene gjennom økte bompenger.
Mener statsråden det er riktig at det er bilistene som skal betale slike kostnadsøkninger i vedtatte veiprosjekter?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bompengeopplegget for første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen ble vedtatt av Stortinget 22. november 2007, jf. St.prp. nr. 87 (2006-2007) og Innst. S. nr. 21 (2007-2008). Første etappe omfatter strekningene Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Samferdselsdepartementet har i brev av 20. november 2007 orientert Transport- og kommunikasjonskomiteen om kostnadsøkninger ut over overslaget i St.prp. nr. 87. Revidert kostnadsoverslag (styringsramme) for første etappe er på 1 340 mill 2007-kr, hvorav 930 mill. kr er forutsatt bompengefinansiert (69 pst). Anleggsarbeidene er startet opp, og begge strekningene er planlagt åpnet for trafikk i løpet av 2009.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner for strekningen Dal - Minnesund. Som en følge av innsigelser til Eidsvoll og Stanges kommundelplanvedtak for traseer for E6 langs Mjøsa, foreligger det ikke endelige godkjente kommunedelplaner for E6 langs Mjøsa på strekningen Minnesund – Skaberud. Miljøverndepartementet har nå innsigelsessaken til sluttbehandling. Statens vegvesen region øst har revidert overslaget for gjenstående strekning mellom Dal og Skaberud ut fra faktisk prisstigning. Statens vegvesens forslag til alternativ på strekningen Minnesund – Skaberud er lagt til grunn. Foreliggende kostnadsoverslag for hele strekningen E6 Gardermoen – Kolomoen er etter dette 5 710 mill. kr. Det nye overslaget utgjør en økning på 900 mill. kr i forhold til kostnadsoverslaget for den samlede strekningen som er skissert i Samferdselsdepartementets brev av 20. november 2007.

I St.prp. nr. 87 (2006-2007) er det forutsatt et statlig bidrag til utbyggingen på 1,5 mrd. kr, i tråd med det som er lagt til grunn i St.meld. nr. 24 (2003-2004) NTP 2006-2015. Den statlige rammen er videre forutsatt å stå fast, slik at eventuelle kostnadsøkninger må finansieres med bompenger. Lokale myndigheter har sluttet seg til et finansieringsopplegg basert på dette, men har samtidig forutsatt at den statlige rammen blir vurdert på nytt i forbindelse med NTP 2010-2019. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at prosjektet skal finansieres innenfor den statlige rammen som ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015. Dette har Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av St.prp. nr. 87 (2006-2007).